EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


GRUPA DOCELOWA


Uczestnikiem/-czką projektu w ramach I lub II Ścieżki wsparcia może zostać osoba, spełniająca łącznie następujące kryteria:

  • jest w wieku 18 -29 lat
  • zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn. zm.);
  • jest bierna zawodowo (tzn. pozostaje bez pracy, nie poszukuje pracy i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub należy do grupy tzw. ubogich pracujących lub jest zatrudniona na umowę krótkoterminową lub pracuje w ramach umów cywilno-prawnych lub jest rolnikiem lub domownikiem rolnika zamierzającym odejść z rolnictwa;
  • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym oraz nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu;
  • nie prowadzi działalności na własny rachunek;
  • nie podlega szczegółowym wyłączeniom podanym w §4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
  • dostarczy do Biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Dodatkowo, Uczestnikiem/-czką projektu w ramach Ścieżki II może zostać osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria:

  • zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.);
  • która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Młodość moją szansą!” nie posiadała wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
  • która bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie rozpoczęłaby działalności gospodarczej.

Do projektu mogą przystąpić osoby, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.


WIĘCEJ O REKRUTACJI
PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 588 528,82 zł