EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTUREKRUTACJA DO PROJEKTU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:

1. APLIKACJA DO PROJEKTU

Składanie przez zainteresowane osoby formularzy rekrutacyjnych (drogą pocztową lub osobiście).

2. WERYFIKACJA FORMALNA I MERYTRYCZNA

Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem wymagań formalnych i dodatkowych kryteriów (merytorycznych i strategicznych).

3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa z doradcą zawodowym lub członkiem zespołu projektowego, w celu weryfikacji potrzeb i predyspozycji kandydatka/-tki.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  REKRUTACJI

Kandydatci/-tki, którzy złożyli formularz rekrutacyjny zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie, pocztą e-mail lub listownie (w zależności od ścieżki wsparcia).

W wyniku rekrutacji zostaną wyłonione 102 osoby (60 kobiet oraz 48 mężczyzn), w tym:

  • 100% to osoby w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo podkarpackie. 
  • 79% to osoby bierne zawodowo,
  • 21% to osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny lub tzw. ubodzy pracujący lub zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
  • min. 20% to osoby z niepełnosprawnościami,
  • min. 60% to kobiety,
  • min. 50% to osoby o niskich kwalifikacjach  (do poziomu ISCED 3)
  • min. 50% to osoby zamieszkujące miasta średnie w  tym tracące funkcje społeczno – gospodarcze, tj.: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje są dostępne w zakładce POBIERZ
PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 588 528,82 zł