EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIEMłodość moją szansą!

Projekt „Młodość moją szansą!” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.
CELE

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na zmianę lub podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) u 102 osób w wieku 18-29 lat znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej z obszaru województwa podkarpackiego przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia na podstawie Indywidualnego Planu Działań.

Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i znalezieniu (samo) zatrudnienia, poprzez różnorodność form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.

Grupa docelowa

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 102 osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują woj. podkarpackie,
 • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • są w wieku 18-29lat (do ukończenia 30r.ż)
 • są osobami biernymi - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (w przeciągu ostatnich 4 tyg.) tzw. młodzież NEET lub
 • należą do grupy tzw. ubogich pracujących lub są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych lub są rolnikami  lub domownikami rolnika i zamierzają odejść z rolnictwa
 • nie należą do grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Kryteria strategiczne:

 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby niepełnosprawne,
 • kobiety ,
 • osoby zamieszkujące miasta średnie; w tym tracące funkcje społeczno – gospodarcze,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).Formy wsparcia

I ŚCIEŻKA WSPARCIA  – DOTACJE

Skierowana do 30 uczestników/czek projektu obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej 4 godz./UP) - Doradca zawodowy zidentyfikuje oczekiwania UP oraz określi wstępne cele zawodowe. Określenie ścieżki IPD pomoże określić słabe i mocne strony Uczestników Projektu, pomoże podjąć decyzję w kontekście wyboru kierunku kształcenia zawodowego.
 • Poradnictwo zawodowe (4 godz./UP) – indywidualne spotkania z doradca zawodowym
 • Szkolenia z zakresu zakładania prowadzenia działalności gospodarczej (dwie grupy po 15 osób x 36 godzin dydaktycznych). Celem szkolenia jest nabycie przez 30 uczestników/czek projektu wiedzy i umiejętności do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Indywidualne doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu (30 osób x 6 godzin zegarowych) - pomoc w przygotowaniu Biznesplanów, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie finansowe – 30 Uczestników/-ek projektu otrzyma Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa. Wysokość stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł.
 • Finansowe wsparcie pomostowe – 30 Uczestników/-ek projektu otrzyma na okres pierwszych 7 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej bezzwrotne wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością w max. wysokości 500,00 zł/miesiąc.

II ŚCIEŻKA WSPARCIA  – SZKOLENIOWO – STAŻOWA

Skierowana do 72 uczestników/czek projektu obejmuje:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej (4h/UP) - Doradca zawodowy zidentyfikuje oczekiwania UP oraz określi wstępne cele zawodowe. Określenie ścieżki IPD pomoże określić słabe i mocne strony Uczestników Projektu, pomoże podjąć decyzję w kontekście wyboru kierunku kształcenia zawodowego.
 • Poradnictwo zawodowe (4h/UP) - Pomoc UP w planowaniu kariery zawodowej. Doradca Zawodowy w ramach poradnictwa określi predyspozycje, zdolności i potencjał Uczestników Projektu.
 • Pośrednictwo Pracy (4h/UP) - Pośrednik Pracy razem z UP przeanalizuje oferty na lokalnym i regionalnym rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia. Pomoże w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego pod konkretne oferty zatrudnienia.
 • Szkolenie zawodowe (średnio 120h/15dni/8h dziennie) - szkolenia grupowe ściśle powiązane z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, dobrane zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu, których celem jest nabycie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu.
 • Staż- Skierowany do 68 Uczestników/Uczestniczek Projektu, 3 miesięczne, płatne staże odbywające się z wykorzystaniem zawodów, w których wcześniej uczestniczyli w szkoleniach zawodowych.
ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do pobrania w zakładce: POBIERZ
Dodatkowo zapewniamy

 • Stypendium szkoleniowe – dotyczy uczestników II ścieżki wsparcia;
 • Stypendium stażowe – dotyczy uczestników II ścieżki wsparcia;
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęci;
 • Catering;
 • Materiały dydaktyczneTERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.02.2020r. do 30.06.2021r.

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 588 528,82 zł