EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTURekrutacja obejmuje następujące etapy:


APLIKACJA DO PROJEKTU

Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).I ETAP REKRUTACJI

Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowychII ETAP REKRUTACJI

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi po wstępnej selekcji (wywiad pogłębiony).WYNIKI REKRUTACJI

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 78 osób (51 kobiet oraz 27 mężczyzn)
w tym:

  • 67 osób biernych zawodowo,
  • 11 osób bezrobotnych (w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych),
  • 60 % kobiet (47 osób) , 40% mężczyzn (31 osób),
  • min. 16 osób z niepełnosprawnościami

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


DO POBRANIA:

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje sa dostępne w dziale DO POBRANIA

PROJEKT "MŁODOŚĆ SZANSĄ!"

REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 991 264,37 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 835 437,61 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl