EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt "Młodość szansą!" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 OŚ. Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałanie 1.2.1. Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 78 osób (51 kobiet oraz 27 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które nie posiadają zatrudnienia (są bierne zawodowo lub bezrobotne), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkują województwo świętokrzyskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Uwaga:


Uwaga:


 1. Osoba z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

 2. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

 3. Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac finansowych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

 4. Osoba w wieku 18-29 lat – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 18 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. Przykładowo osobą rozpoczynającą udział w projekcie może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała 29 lat i 11 miesięcy.

 5. Osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków prywatnych kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań powyższej definicji.

 6. Grupę docelową dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP Programu Wiedza Edukacja Rozwój stanowi:
  - młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej ,
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
  • matki przebywające w domach samotnej matki , osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
  Osoby te są wyłączone z udziału w projekcie.CEL

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u osób młodych pozostających bez pracy (biernych zawodowo lub bezrobotnych), nieuczących się ani nie szkolących się, zamieszkujących województwo świętokrzyskie przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia do marca 2019.
ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • catering,
 • materiały dydaktyczne.TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2018r. do 31.03.2019r.


PROJEKT "MŁODOŚĆ SZANSĄ!"

REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 991 264,37 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 835 437,61 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl