EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU1. IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA ORAZ DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


  • 3h zegarowe wsparcia

2. PORADNICTWO ZAWODOWE


  • Grupowe poradnictwo zawodowe – 12h dydaktycznych na grupę
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe –6h zegarowych na osobę (dla 55 Uczestników Projektu – decyduje ścieżka IPD)

3. POŚREDNICTWO PRACY


  • Z poziomu pracownika– 4 godz. zegarowe na osobę
  • Z poziomu pracodawcy – 4 godz. zegarowe na osobę

4. SZKOLENIA ZAWODOWE (zajęcia grupowe)


  • szkolenia odpowiadające bieżącym potrzebom rynku pracy
  • tematyka zgodna z Indywidulanym Planem Działania opracowanym we współpracy doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu

5. STAŻE (trzymiesięczne)


Trzymiesięczne staże zawodowe dla Uczestników/czek Projektu, którzy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym z egzaminu; maksymalnie dla 71 Uczestników/czek Projektu.

PROJEKT "MŁODOŚĆ SZANSĄ!"

REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 991 264,37 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 835 437,61 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl