EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


CEL

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 96 osób oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, z powiatów:

 • białobrzeskiego
  Z gmin: Radzanów, Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce (gmina miejsko-wiejska)
 • ciechanowskiego
  z gmin: Ciechanów (gmina wiejska), Glinojeck (gmina miejsko-wiejska), Gołymin Ośrodek, Ojrzeń, Regimin, Sońsk
 • garwolińskiego
  z gmin: Borowie, Garwolin (gmina wiejska), Maciejowice, Parysów, Trojanów, Żelechów (gmina miejsko-wiejska)
 • gostynińskiego
  z gmin: Gostynin (gmina miejska), Gostynin (gmina wiejska), Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny
 • kozienickiego
  z gmin: Głowaczów, Gniewoszów, Magnuszew, Sieciechów
 • lipskiego
  z gmin: Chotcza, Ciepielów, Lipsko (gmina miejsko-wiejska), Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą,
 • łosickiego
  z gmin: Huszlew, Łosice (gmina miejsko-wiejska), Platerów
 • makowskiego
  z gmin: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Maków Mazowiecki, Młynarze, Płoniawy Bramura, Różan (gmina miejsko-wiejska), Rzewne, Sypniewo, Szelków
 • mińskiego
  z gmin: Cegłów, Latowicz
 • mławskiego
  z gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Szreńsk
 • nowodworskiego
  z gmin: Zakroczym (gmina miejsko-wiejska)
 • ostrołęckiego
  z gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Troszyn
 • ostrowskiego
  z gmin: Brok (gmina miejsko-wiejska), Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska), Stary Lubotyń, Zaręby Kościelne

Projekt dedykowany jest w szczególności osobom, które borykają się z niepełnosprawnością, bezrobociem, (w tym osoby bezrobotne zarejestrowane z III profilem pomocy), wykluczeniem społecznym, ubóstwem.
UCZESTNICY

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba powyżej 18 roku życia oddalona od rynku pracy, niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności wpisująca się w jedną z poniższych kategorii:

 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami (lekki lub umiarkowany stopień).
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy,
 • osoba korzystająca z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) (przy czym działania zaplanowane w projekcie Kierunek PRACA nie będą powielały wsparcia, które dana osoba otrzymuje lub otrzymała z PO PŻ).

Wykluczone z udziału w projekcie są osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Gminy poniżej progu defaworyzacji określone w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego wpisujące się w obszar realizacji projektu - województwo mazowieckie, powiat:

 • białobrzeskiego
  Z gmin: Radzanów, Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce (gmina miejsko-wiejska)
 • ciechanowskiego
  z gmin: Ciechanów (gmina wiejska), Glinojeck (gmina miejsko-wiejska), Gołymin Ośrodek, Ojrzeń, Regimin, Sońsk
 • garwolińskiego
  z gmin: Borowie, Garwolin (gmina wiejska), Maciejowice, Parysów, Trojanów, Żelechów (gmina miejsko-wiejska)
 • gostynińskiego
  z gmin: Gostynin (gmina miejska), Gostynin (gmina wiejska), Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny
 • kozienickiego
  z gmin: Głowaczów, Gniewoszów, Magnuszew, Sieciechów
 • lipskiego
  z gmin: Chotcza, Ciepielów, Lipsko (gmina miejsko-wiejska), Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą,
 • łosickiego
  z gmin: Huszlew, Łosice (gmina miejsko-wiejska), Platerów
 • makowskiego
  z gmin: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Maków Mazowiecki, Młynarze, Płoniawy Bramura, Różan (gmina miejsko-wiejska), Rzewne, Sypniewo, Szelków
 • mińskiego
  z gmin: Cegłów, Latowicz
 • mławskiego
  z gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Szreńsk
 • nowodworskiego
  z gmin: Zakroczym (gmina miejsko-wiejska)
 • ostrołęckiego
  z gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Troszyn
 • ostrowskiego
  z gmin: Brok (gmina miejsko-wiejska), Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska), Stary Lubotyń, Zaręby KościelneREKRUTACJA

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

W trakcie trwania projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe (szkoleniowe- 6,65 zł/h brutto, stażowe –997,40 zł/m-c brutto)
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe
 • catering oraz poczęstunek

Proces rekrutacji trwać będzie w okresie 01.04.2018 - 30.06.2018


Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu pod adresem ul. Armii Krajowej 2 (I piętro), 09-410 Płock (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu.

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje są dostępne w zakładce POBIERZ
DZIAŁANIA

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji z tworzeniem IPD i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego - dla 100% Uczestników/czek projektu- 96 osób x 4h zegarowych/os. (2 spotkania x 2h) wsparcia na osobę (wsparcie obligatoryjne),

2. Blok miękkich kompetencji społecznych (podzielony na 2 moduły):

 • 1 Moduł – Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  Przeznaczony dla 100 % Uczestników/czek projektu- 96 osób x 5h zegarowych/os. (5 spotkań x 1h)
 • 2 Moduł – Grupowy trening interpersonalny
  Przeznaczony dla 100 % Uczestników/czek projektu- 96 osób podzielonych na grupy x 15h zegarowych/grupę (3 spotkania grupowe x 5h)

3. Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją rozpoznawalną i uznawaną w danym środowisku, sektorze i branży -  przeznaczony dla 100 % Uczestników/czek projektu- 96 osób podzielonych na 8 grup po 12 osób x 120h zegarowych (15 spotkań grupowych x 8h)

4. 3- miesięczny staż zawodowy

 • 3 miesięczne dla 81 Uczestników/czek projektu
  czas pracy 8h/dzień  - 40h/tydzień
 • 3 miesięczne dla 15 Uczestników/czek projektu z orzeczeniem o niepełnosprawności
  czas pracy 7h/dzień  - 35h/tydzień

5. Indywidualne pośrednictwo pracy – dla 100 % Uczestników/czek projektu

 • Zajęcia indywidualne – 96 os. dla każdej osoby po 8 h zegarowych (4 spotkania po 2h)TERMIN

Okres realizacji projektu 01.04.2018 - 31.12.201


PROJEKT "KIERUNEK PRACA"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT "KIERUNEK PRACA" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 1 039 509 50 zł


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


realizacja projektu
LIDEREM PROJEKTU JEST EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
PARTNEREM PROJEKTU JEST INSPIRES SP. Z O. O.