EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTURekrutacja obejmuje następujące etapy:


APLIKACJA DO PROJEKTU

Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).I ETAP REKRUTACJI

Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowychII ETAP REKRUTACJI

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi po wstępnej selekcji (wywiad pogłębiony).WYNIKI REKRUTACJI

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 80 osób (54 kobiet i 26 mężczyzn),
w tym:

  • 60% osób biernych zawodowo – 48 osób,
  • 40% osób bezrobotnych z III profilem pomocy – 32 osoby,
  • min. 60% osób korzystający ze świadczeń opieki społecznej – 48 osób,
  • 67% kobiet (54 osoby) i 33% mężczyzn (26 osób),
  • 60% osób z niepełnosprawnościami (48 osób) w tym 12% (6 osób) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną lub intelektualną.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


DO POBRANIA:

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje sa dostępne w dziale DO POBRANIA

PROJEKT "DROGOWSKAZ"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 284 414,72 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 091 752,51 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.