EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt „Drogowskaz” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy podpisanej z WUP w Rzeszowie.UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 80 osób (54 kobiet i 26 mężczyzn) niezatrudnionych biernych zawodowo lub bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jeden z powiatów: przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski, leski, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch z kategorii:

  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej,
  • osoby niesamodzielne,
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem społ. z dostępu do mieszkań,
  • osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ust. z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.


CEL

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno zawodowej u 80 osób (54 kobiet, 26 mężczyzn) niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski, leski, poprzez kompletny program integracji społecznej.ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

ZAPEWNIAMY
  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe


TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.


PROJEKT "DROGOWSKAZ"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 284 414,72 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 091 752,51 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.