EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

1 spotkanie x 5h zegarowych wsparcia,


2. Poradnictwo specjalistyczne


 • Poradnictwo psychologiczne - 8h zegarowych wsparcia na osobę,
 • Poradnictwo prawne – 3h zegarowe wsparcia na osobę,
 • Wsparcie Asystenta Osób Niepełnosprawnych dla Uczestników/czek z niepełno sprawnościami przez cały okres realizacji projektu,

3. Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych


 • warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej (zajęcia grupowe)
  12h dydaktycznych wsparcia na grupę,

 • warsztaty radzenia sobie ze stresem i agresją (zajęcia grupowe) –
  12h dydaktycznych wsparcia na grupę,

 • warsztaty indywidualne
  6h zegarowych wsparcia na osobę,

4. Aktywizacja zawodowa


 • zajęcia indywidualne
  - 3h zegarowe wsparcia na osobę,

 • grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania (zajęcia grupowe)
  - 8h dydaktycznych wsparcia na grupę,

5. Szkolenia zawodowe


 • Technik sprzedaży - 120h dydaktycznych (organizacja sprzedaży, marketing w handlu i promocja, prowadzenie rozmów, w tym telefonicznych, zachowania konsumenckie, praca na komputerze w celu sprzedażowym, program do fakturowania, obsługa kasy fiskalnej, sprzedaż internetowa).

 • Spawacz metodą MAG(135) - 146h dydaktycznych (oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, złącza do spawania blach, spawalność, skurcz, naprężenia, odkształcenia, niezgodności spawalnicze, przegląd procesów spawania, złącza spawane rur, praktyczna nauka spawania).

 • Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa - 120h dydaktycznych (wyposażenia techniczne w gastronomii, zasady higieny i podstawy cateringu, układanie menu, przygotowywanie potraw, magazynowanie surowców, elementy dietetyki i cukiernictwa).

6. Staże

Trzymiesięczne staże zawodowe dla 65 osób biorących udział w szkoleniu zawodowym.


PROJEKT "DROGOWSKAZ"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 284 414,72 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 091 752,51 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.