EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt ,,Czas na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Działanie 10.2 Programy typu outplacement.CELE

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na rynku pracy 60 osób (min. 36 kobiet), w tym pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia oraz osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Cel główny zostanie osiągnięty w okresie realizacji projektu, tj. lipiec 2018 – kwiecień 2019 r. poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia typu outplacement.
UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn), w tym:

 • osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz pracownicy zatrudnieni na obszarze województwa lubelskiego).

Grupę docelową stanowią pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego.
FORMY WSPARCIA

 1. Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 4 godz. na osobę
 2. Poradnictwo psychologiczne -  8 godz. na osobę
 3. Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją – 120 godz. dydaktycznych na grupę
 4. Średnio 4 miesięczny staż zawodowy
 5. Indywidualne pośrednictwo pracy – 12 godz. na osobę
ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • zwroty kosztów dojazdów,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • catering podczas szkoleń zawodowych.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.07.2018 r. do 30.04.2019 r.

PROJEKT ,,CZAS NA ZMIANY”W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 841 321,50 PLN