EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


KWIECIEŃ 2019 R. PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wszystkim Państwu dużo spokoju oraz odpoczynku w gronie rodziny.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.04.2019 r. (piątek) biuro projektu będzie nieczynne.


MARZEC 2019 R. STAŻE ZAWODOWE

Gratulujemy wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie ,,Czas na zmiany”, które podjęły nowe zatrudnienie.
Jednocześnie wszystkim Uczestnikom staży zawodowych przypominamy o konieczności dostarczenia informacji na temat podjęcia zatrudnienia zarówno w trakcie stażu jak i po jego zakończeniu.


STYCZEŃ 2019 R. Niebawem staże zawodowe

W Nowym Roku wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy samych sukcesów zawodowych.
Jednocześnie informujemy, że ostatni grupa Uczestników (gr. 5 – Zamość) w najbliższym czasie zakończy udział w szkoleniach zawodowych i rozpocznie staże zawodowe.


LISTOPAD 2018 R. Rekrutacja do projektu ,,Czas na zmiany” została zakończona!

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą obecnie w różnych formach wsparcia, w tym: doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach zawodowych oraz stażach zawodowych. W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację ostatniej planowanej formy wsparcia – pośrednictwa pracy.


WRZESIEŃ 2018 R. ostatnia szansa

To już ostatnia szansa na zakwalifikowanie się do udziału w projekcie! Trwa rekrutacja do ostatniej grupy szkoleniowej.
Wszystkie zainteresowane osoby, spełniające kryteria grupy docelowej zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych – w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty.


SIERPIEŃ 2018 R. PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Informujemy, że rekrutacja do projektu ,,Czas na zmiany” została przedłużona do dnia 30.09.2018 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i stażach zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ okres realizacji projektu. Projekt ,,Czas na zmiany” realizowany jest w okresie 01.07.2018 r. – 30.04.2019 r.


LIPIEC 2018 R. Szkolenia i staże zawodowe

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem we wsparciu w postaci szkoleń zawodowych oraz 4 miesięcznych staży do składania dokumentów zgłoszeniowych. Formularze dostępne są w zakładce ,,Rekrutacja".

Dokumenty rekrutacyjne można składać listownie lub bezpośrednio w biurze projektu przy ul. Zana 38 w Lublinie (X piętro).


CZERWIEC 2018 R. zapraszamy
do udziału w projekcie

Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swoich umiejętności oraz zwiększeniem doświadczenia zawodowego zapraszamy do udziału w projekcie ,,Czas na zmiany”. Rekrutacja trwa. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach zawodowych możesz uzyskać nowe kwalifikacje lub kompetencje. Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu sektora zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. transport zbiorowy, odnawialne źródła energii, budownictwo oraz gospodarka odpadami.


maj 2018r. TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

W dniu 01.05.2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu ,,Czas na zmiany” !!!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz pracownicy zatrudnieni na obszarze województwa lubelskiego),
 • osób z obszaru województwa lubelskiego, tj. osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,,Czas na zmiany” zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce REKRUTACJA hiperłącze).

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.07.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, piętro X. W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.

Projektu ,,Czas na zmiany” realizowany jest zgodnie z Zasadą równości szans i niedyskryminacji - pobierz dokument / PDFFORMY WSPARCIA

 1. Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 4 godz. na osobę
 2. Poradnictwo psychologiczne -  8 godz. na osobę
 3. Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją – 120 godz. dydaktycznych na grupę
 4. Średnio 4 miesięczny staż zawodowy
 5. Indywidualne pośrednictwo pracy – 12 godz. na osobę

O PROJEKCIE

Projekt ,,Czas na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.2 Programy typu outplacement.


CELE

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na rynku pracy 60 osób (min. 36 kobiet), w tym pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia oraz osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Cel główny zostanie osiągnięty w okresie realizacji projektu, tj. lipiec 2018 – kwiecień 2019 r. poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia typu outplacement.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) ...

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • zwroty kosztów dojazdów,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • catering podczas szkoleń zawodowych.


REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.07.2018r.

WIĘCEJ O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, piętro X. W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.07.2018 r. do 30.04.2019 r.


PROJEKT ,,CZAS NA ZMIANY”W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 841 321,50 PLN