EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


LIPIEC 2018 R. Szkolenia i staże zawodowe

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem we wsparciu w postaci szkoleń zawodowych oraz 4 miesięcznych staży do składania dokumentów zgłoszeniowych. Formularze dostępne są w zakładce ,,Rekrutacja".

Dokumenty rekrutacyjne można składać listownie lub bezpośrednio w biurze projektu przy ul. Zana 38 w Lublinie (X piętro).


CZERWIEC 2018 R. zapraszamy
do udziału w projekcie

Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swoich umiejętności oraz zwiększeniem doświadczenia zawodowego zapraszamy do udziału w projekcie ,,Czas na zmiany”. Rekrutacja trwa. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach zawodowych możesz uzyskać nowe kwalifikacje lub kompetencje. Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu sektora zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. transport zbiorowy, odnawialne źródła energii, budownictwo oraz gospodarka odpadami.


maj 2018r. TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

W dniu 01.05.2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu ,,Czas na zmiany” !!!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz pracownicy zatrudnieni na obszarze województwa lubelskiego),
 • osób z obszaru województwa lubelskiego, tj. osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,,Czas na zmiany” zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce REKRUTACJA hiperłącze).

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.07.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, piętro X. W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.

Projektu ,,Czas na zmiany” realizowany jest zgodnie z Zasadą równości szans i niedyskryminacji - pobierz dokument / PDFFORMY WSPARCIA

 1. Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 4 godz. na osobę
 2. Poradnictwo psychologiczne -  8 godz. na osobę
 3. Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją – 120 godz. dydaktycznych na grupę
 4. Średnio 4 miesięczny staż zawodowy
 5. Indywidualne pośrednictwo pracy – 12 godz. na osobę

O PROJEKCIE

Projekt ,,Czas na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.2 Programy typu outplacement.


CELE

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na rynku pracy 60 osób (min. 36 kobiet), w tym pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia oraz osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Cel główny zostanie osiągnięty w okresie realizacji projektu, tj. maj 2018 – luty 2019 r. poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia typu outplacement.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) ...

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • zwroty kosztów dojazdów,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • catering podczas szkoleń zawodowych.


REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.07.2018r.

WIĘCEJ O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, piętro X. W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.05.2018 r. do 28.02.2019 r.


PROJEKT ,,CZAS NA ZMIANY”W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 841 321,50 PLN