EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Klub Integracji Społecznej
„RAZEM”NowyStaw

Klub Integracji Społecznej „RAZEM”.

Z radością informujemy, że Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powołał w maju bieżącego roku Klub Integracji Społecznej „RAZEM”.
Projekt ten realizowany jest na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami gminy wiejskiej Niemce. Poprzez utworzony klub chcemy dokonać identyfikacji potrzeb tych osób oraz włączyć je i wzmocnić w aktywniejszym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym.

Realizowany projekt będzie służył objęciu osób uczestniczących w zajęciach KIS i zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizujących w ramach reintegracji społecznej dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, a także umożliwieniu osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym.

Miejsce realizacji projektu:
Dom Nasutów, Nasutów 98a, 21-025 NiemceKlub Integracji Społecznej „RAZEM”
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


NowyStaw