EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


GRUPA DOCELOWA


Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) spełniających wszystkie warunki:

  • w wieku od 30 roku życia (tj. od dn. 30 urodzin),
  • miejsce zamieszkania: Powiat: parczewski: Gmina: Parczew (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); Powiat: puławski Gmina: Puławy (gmina miejska); Powiat: rycki Gmina: Dęblin (gmina miejska), Powiat: włodawski Gminy: Urszulin (gmina wiejska), Włodawa (gmina miejska), Wola Uhruska (gmina wiejska), Wyryki (gmina wiejska); Miasto Chełm; Powiat: chełmski: Gminy: Leśniowice (gmina wiejska) Rejowiec Fabryczny (gmina miejska), Ruda-Huta (gmina wiejska), Siedliszcze (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Wierzbica (gmina wiejska), Wojsławice (gmina wiejska); Powiat: hrubieszowski Gmina: Hrubieszów (gmina miejska);Powiat: tomaszowski, Gmina: Tomaszów Lubelski (gmina miejska); Powiat: biłgorajski Gmina: Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej).
  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo lub będącymi osobami pracującymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo , zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) kobiety
b) osoby z niepełnosprawnościami
c) osoby o niskich kwalifikacjach
d) osoby powyżej 50 roku życia
e) osoby długotrwale bezrobotne

Wyłączenia z grupy docelowej:

  • osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CIDG, KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków przyznanych w ramach PO WER, RPO, PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • osoby powiązane z Wnioskodawcą, Partnerem lub wykonawcą,
  • osoby mające orzeczenia o karze zakazu do środków publicznych.

1. Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

2. Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

3.Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym

4. osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


WIĘCEJ O REKRUTACJI
PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-06-0095/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie Projektu z UE : 4 422 894,24 PLN