EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


27.09.2019 Dokumenty rekrutacyjne już dostępne

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu "Przedsiębiorcze Lubelskie". W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce DO POBRANIA .

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również w biurze projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20- 078 Lublin.

Informujemy również, że rekrutacja do projektu (I tura) rozpocznie się z dniem 27.01.2020 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. 3 Maja18/5a, 20- 078 Lublin, II piętro, pokój nr 3 (sekretariat) w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


27.09.2019 MATERIAŁY PROMOCYJNE

Zapraszamy do zapoznania się z plakatem i ulotką do projektu. (link do plakatu i ulotki).

PLAKAT i ULOTKA PROJEKTU


21.10.2019 Rekrutacja do projektu Przedsiębiorcze Lubelskie niebawem zostanie rozpoczęta.

Po zatwierdzeniu dokumentacji rekrutacyjnej zostanie ogłoszony termin składania dokumentów. Dokumenty do pobrania zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu - TUTAJ
- liczymy, że stanowi szansę dla Państwa rozwojuO PROJEKCIE

Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w partnerstwie z KLS Partners Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.


CELE

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) .


FORMY WSPARCIA

W projekcie zapewniono kompleksowe wsparcie obejmujące następujące zadania (poprzedzone diagnozą kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na etapie rekrutacji do projektu). Efektami wsparcia będzie przygotowanie Uczestników/-czek do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo , zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.


PEŁNE INFORMACJE O PROJEKCIE

PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-06-0095/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie Projektu z UE : 4 422 894,24 PLN