EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


23.12.2021 Boże Narodzenie

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie". Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów osobistych i zawodowych.

Wesołych Świąt!


03.11.2021 przypominamy

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż zgodnie z podpisaną przez Państwo umową działalność gospodarcza przez Państwa założona nie może być zawieszona lub zamknięta wcześniej niż 12 miesięcy od podpisania Umowy o udzielenia wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.


29.10.2021 Zatrudnienie pracownika

Szanowni Państwo,
Przypominamy - kto z Państwa zatrudnił pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („W przypadku deklaracji zatrudnienia pracownika w ramach założonej działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie tj. umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) i raporty ZUS ZUA czy też raporty ZUS RCA”.


30.09.2021 Rozliczenia ze wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
Przypominamy o terminowym składaniu rozliczeń ze wsparcia pomostowego. Zgodnie z instrukcją macie Państwo na to czas do 5 dnia każdego następnego miesiąca. Wszelkie spóźnienia powodują opóźnienia w wypłacie Państwu wsparcia pomostowego. Bardzo prosimy o terminowość przy składaniu dokumentów.


19.07.2021 WIZYTY MONITORUJĄCE

Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy dokumenty, jakie należy mieć przugotowane w czasie wizyt monitorujących:

 • aktualny (na dzień kontroli) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • potwierdzenie odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (od momentu rozpoczęcia działalności);
 • wydruk zrzutu ekranu strony internetowej (jeżeli jest dostępna);
 • dokumenty potwierdzające działania promocyjne/marketingowe (ulotka, wizytówka, zrzut ekranu reklamy mediach, wydruk ogłoszenia, dokumentacja fotograficzna) (jeżeli są prowadzone)

Dokumentacja do wglądu w dniu kontroli:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • umowy z klientami, faktury dla klientów potwierdzające sprzedaż usług i towarów, wyciągi bankowe itp.
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia firmy,
 • dokumenty potwierdzające rozliczenie z Urzędem Skarbowym (rozliczenia na zasadach ogólnych/ ryczałt/ podatek liniowy/ karta podatkowa),
 • wszystkie towary, urządzenia i wyposażenie wykazane w zestawieniu towarów lub usług w biznesplanie, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.


01.06.2021 Dzień wolny 4 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 4 czerwca 2021 r. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw będzie nieczynna
(dzień wolny w zamian za święto przypadające 1 maja 2021 r.).


18.03.2021 ZASADY ROZLICZANIA UZYSKANEGO WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,
Przypominamy o poprawnym i terminowym składaniu rozliczeń wsparcia pomostowego. Zasady rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w zakładce DO POBRANIA.


23.12.2020 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W III NABORZE

Szanowni Państwo
po rozpatrzeniu odwołań Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw publikuje OSTATECZNĄ listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie".
Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

LISTA DO POBRANIA


15.12.2020 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W III NABORZE

Szanowni Państwo
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw przedstawia wstępną listę rankingową - wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji na działalność gospodarczą oraz finansowego wsparcia pomostowego - nabór III.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 4 ust 2 Uczestnicy/-czki, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez Uczestnika/-czkę projektu wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma o wynikach oceny.

LISTA DO POBRANIA


14.12.2020 Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do przyznania środków finansowych dla grupy Partnera KLS Partners

Szanowni Państwo
w imieniu Partnera projektu - firmy KLS Partners Sp. z o.o publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji (druga grupa podstawowa ).

LISTA DO POBRANIA


11.12.2020 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W II NABORZE

Szanowni Państwo
po rozpatrzeniu odwołań Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw publikuje OSTATECZNĄ listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie".
Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

LISTA DO POBRANIA


01.12.2020 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Stawprzedstawia wstępną listę rankingową - wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji na działalność gospodarczą oraz finansowego wsparcia pomostowego - nabór II

LISTA DO POBRANIA


25.11.2020 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Szanowni Państwo
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Przedsiębiorcze Lubelskie do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach trzeciego naboru.

CZYTAJ WIĘCEJ


20.11.2020 Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do przyznania środków finansowych dla grupy Partnera KLS Partners

Szanowni Państwo, w imieniu Partnera projektu - firmy KLS Partners Sp. z o.o publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji.

LISTA DO POBRANIA


10.11.2020 Wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do przyznania środków finansowych dla grupy Partnera

Szanowni Państwo, w imieniu Partnera projektu - firmy KLS Partners Sp. z o.o publikujemy, wstępną listę rankingową wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji.

LISTA DO POBRANIA


22.10.2020 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Szanowni Państwo Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Przedsiębiorcze Lubelskie do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach drugiego naboru.
Dokumenty będzie można składać w dniach 12.11.2020 – 26.11.2020.

CZYTAJ WIĘCEJ


19.10.2020 Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Lidera Projektu- Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw - III tura rekrutacji.

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową z rekrutacji przeprowadzonej przez Lidera Projektu Europejski Dom Spotkań Fundację Nowy Staw obejmujące Listę kandydatów biorących udział w III turze naboru uczestników projektu w dniach 29.09-30.09.2020. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani mailowo i listownie o wynikach rekrutacji.

LISTA DO POBRANIA


14.10.2020 Termin składania wniosków
o przyznanie środków finansowych oraz biznesplanów dla grupy podstawowej
(grupa 2 KLS)

Szanowni Państwo, w imieniu Partnera projektu - firmy KLS Partners Sp. z o.o informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych oraz biznesplanów dla Uczestników projektu z grupy podstawowej (grupa 2 KLS) będzie trwał do 30.10.2020 r.


12.10.2020 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Lidera Projektu- Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw - III tura rekrutacji.

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Lidera Projektu Europejski Dom Spotkań Fundację Nowy Staw obejmujące Listę kandydatów biorących udział w III turze naboru uczestników projektu w dniach 29.09-30.09.2020.
Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani mailowo i listownie o wynikach rekrutacji.
Ostateczna Lista rankingowa osób, które zakwalifikwały się do projektu zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

LISTA DO POBRANIA


30.09.2020 Termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych oraz biznesplanów dla grupy średniozaawansowanej (grupa 3 KLS)

Szanowni Państwo, w imieniu partnera projektu firmy KLS Partners Sp. z o.o informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych oraz biznesplanów dla Uczestników projektu z grupy średniozaawansowanej (grupa 3 KLS) będzie trwał do 16.10.2020 r.


18.09.2020 III nabór do projektu!!!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 29.09 do 30.09.2020 będzie trwał III uzupełniający nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu "Przedsiębiorcze Lubelskie".
Ze względu na to, że został już wykorzystany limit mężczyzn biorących udział w projekcie do składania formularzy rekrutacyjnych zapraszamy wyłącznie kobiety, w szczególności należące do kategorii tzw. " ubogo pracujących" tj. osób, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
Przypominamy, iż warunkiem koniecznym warunkuącym udział w projekcie jest miejsce zamieszkania na obszarze objętym rewitalizacją.


16.09.2020 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU W II NABORZE ZE STRONY LIDERA -EUROPEJSKIEGO DOMU SPOTKAŃ - FUNDACJI NOWY STAW

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

LISTA DO POBRANIA


9.09.2020 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Partnera firmę KLS Partners SP. z o.o. - II tura rekrutacji.

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Partnera projektu firmę KLS Partner Sp. z o.o. obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani mailowo i listownie o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa osób, które zakwalifikwały się do projektu zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

LISTA DO POBRANIA


9.09.2020 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Lidera Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw - II tura rekrutacji.

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Lidera projektu Europejski Dom Spotkań Fundację Nowy Staw obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani mailowo i listownie o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa osób, które zakwalifikwały się do projektu zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

LISTA DO POBRANIA


13.08.2020 Zasady rozliczania uzyskanego wsparcia na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,
w związku z wypłatą wsparcia na założenie działalności gospodarczej zamieszczamy zasady rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego wraz z załącznkami. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce DO POBRANIA .

ZAŁĄCZNIKI W ZAKŁADCE DO POBRANIA


31.07.2020 OSTATECZNA lista rankingowa o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (KLS Partners)

Szanowni Państwo,
po rozpatrzeniu wszystkich odwołań partner projektu firma KLS Partners Sp. z o.o. publikuje OSTATECZNĄ listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie".
Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.
Serdecznie gratulujemy Uczestnikom, którzy otrzymali wsparcie!
Prosimy czekać na kontakt telefoniczny i e-mail z informacją o dalszej procedurze związanej z podpisaniem umowy oraz rozpoczęciem przez Państwa działalności gospodarczej.

LISTA - WERSJA PDF


28.07.2020 OSTATECZNA lista rankingowa o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,
po rozpatrzeniu wszystkich odwołań Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw publikuje OSTATECZNĄ listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie".
Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.
Serdecznie gratulujemy Uczestnikom, którzy otrzymali wsparcie!
Prosimy czekać na kontakt telefoniczny i e-mail z informacją o dalszej procedurze związanej z podpisaniem umowy oraz rozpoczęciem przez Państwa działalności gospodarczej.

LISTA - WERSJA PDF


24.07.2020 Zabezpieczenie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przedstawiany zasady i dokumenty dotyczące zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

WIĘCEJ INFORMACJI


21.07.2020 Wstępna lista rankingowa - przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ogłaszamy wstępną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie” dla grupy partnera rojektu firmy KLS Partners.
Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 4 ust. 2 Procedura odwoławcza Regulaminu przyznawania wsparcia

1. Uczestnicy/-czki, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez Uczestnika/-czkę projektu wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma o wynikach oceny.

Do pobrania: Wstępna lista rankingowa - przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej


15.07.2020 Wstępna lista rankingowa o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ogłaszamy wstępną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie” z dnia 15.07.2020.
Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 4 ust. 2 Procedura odwoławcza Regulaminu przyznawania wsparcia

1. Uczestnicy/-czki, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez Uczestnika/-czkę projektu wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma o wynikach oceny.

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail oraz pocztą tradycyjna informację wraz z kartami ocen.

Osobom, które zostały rekomendowane do otrzymania wsparcia serdecznie gratulujemy !!

Do pobrania: Ostateczna lista zakwalifikowanych do projektu - pierwszy nabór


09.07.2020 Aktualizacja dokumentów projektowych

Informujemy, iż aktualizacji uległy dokumenty projektowe (regulamin rekrutacji, karta oceny formularza rekrutacyjnego, regulamin przyznawania wsparia na rozwój przedsiębiorcości, karta oceny biznesplanu, umowa o dzieleniu wspacia). Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce POBIERZ.

dokumenty do pobrania


02.07.2020 Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - I nabór

Partner Projetu firma KLS Partners Sp.z o.o. zaprasza Uczestników projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie” do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach pierwszego naboru.
Dokumenty będzie można składać do dnia 15.07.2020.

CZYTAJ WIĘCEJ


22.06.2020 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (I NABÓR)

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Przedsiębiorcze Lubelskie do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach pierwszego naboru.
Dokumenty będzie można składać w dniach 23.06.2020 – 07.07.2020.

CZYTAJ WIĘCEJ


02.06.2020 Rozszerzenie obszaru wsparcia

W związku z akceptacją zmian w projekcie dot. rozszerzenia obszaru wsparcia miło nam poinformować, że do projektu mogą aplikować również osoby mające miejsce zamieszkania na obszarach objętych rewitalizacją z:

 • miasta Lublin,
 • powiatu lubelskiego - gmina: Bełżyce (miasto w gminie miejsko-wiejskiej),Bychawa (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Borzechów (gmina wiejska), Garbów (gmina wiejska),Głusk (gmina wiejska), Jabłonna (gmina wiejska), Jastków (gmina wiejska), Konopnica (gmina wiejska), Krzczonów (gmina wiejska), Niedrzwica Duża (gmina wiejska), Niemce (gmina wiejska), Strzyżewice (gmina wiej-ska), Wojciechów (gmina wiejska), Wólka (gmina wiejska), Wysokie (gmina wiejska), Zakrzew (gmina wiejska).

W zakładce pobierz zamieszczamy uaktualniony o powyższe zmiany formularz rekrutacyjny.

Uaktualniony formularz rekrutacyjny


15.05.2020 II tura rekrutacji do projektu

Informujemy, że II tura rekrutacji do projektu rozpocznie się z dniem 25.05.2020 r . i potrwa do 07.07.2020 r.
Zalecaną formą składnia dokumentów ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju jest przesyłanie ich drogą pocztową na adres ul. 3 Maja18/5a, 20- 078 Lublin, II piętro, pokój nr 3 (sekretariat).
Osobiste złożenie dokumentów możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr 793 125 321 oraz przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności (maseczka zachowanie odpowiedniego dystansu).
Dokumenty można pobrać ze zakładki pobierz


23.04.2020 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – I TURA REKRUTACJI

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu.
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

Do pobrania: Ostateczna lista zakwalifikowanych do projektu - pierwszy nabór


16.04.2020 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Lidera Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

ISzanowni Państwo, p oniżej prezentujemy wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Lidera projektu Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani mailowo i smsowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Do pobrania:Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Lidera Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

04.03.2020 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Partnera firmy KLS Partners

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani mailowo i smsowo o wynikach rekrutacji.
Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Do pobrania: Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu ze strony Partnera firmy KLS Partners

27.09.2019 Informacja dla aplikujących d o projektu - Obszary objęte rewitalizacją

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa. Zapraszamy do aplikowania. 
W związku z powtarzającym, się błędem formalnym dotyczącym miejsca zamieszkania osób składających dokumenty rekrutacyjne pragniemy podkreślić, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie koniecznie muszą mieć miejsce zamieszakania na obszarach  gmin : Parczew (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Puławy (gmina miejska), Dęblin (gmina miejska), gmina: Urszulin (gmina wiejska), Włodawa (gmina miejska), Wola Uhruska (gmina wiejska), Wyryki (gmina wiejska), miasto Chełm,  Leśniowice (gmina wiejska), Rejowiec Fabryczny (gmina miejska), Ruda-Huta (gmina wiejska), Siedliszcze (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Wierzbica (gmina wiejska), Wojsławice (gmina wiejska), Hrubieszów (gmina miejska), Tomaszów Lubelski (gmina miejska), Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej w powiecie biłgorajskim) oraz dodatkowo  koniecznie muszą mieszkać na obszarach objętych rewitalizacją ww. gminach.

W celu przyspieszenia oceny formalnej, mile widziane będzie dołączenie do formularza rekrutacyjnego zaświadczenia z urzedu gminy o tym, że miejsce zamieszkania objęte jest obszarem rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy link do obszarów  gmin objętych rewitalizacją w poszczególnych gminach:

Parczew: obszary objęte rewitalizacją
Puławy :obszary objęte rewitalizacją
Dęblin : obszary objęte rewitalizacją
Urszulin: obszary objęte rewitalizacją
Włodawa: obszary objęte rewitalizacją
Wola Uhruska: obszary objęte rewitalizacją
Wyryki: obszary objęte rewitalizacją
Chełm: obszary objęte rewitalizacją
Leśniowice: obszary objęte rewitalizacją
Rejowiec Fabryczny: obszary objęte rewitalizacją
Ruda Huta: obszary objęte rewitalizacją
Siedliszcze: obszary objęte rewitalizacją
Wierzbica: obszary objęte rewitalizacją
Wojsławice: obszary objęte rewitalizacją
Hrubieszów:obszary objęte rewitalizacją
Tomaszów Lubelski: obszary objęte rewitalizacją
Józefów: obszary objęte rewitalizacją


27.09.2019 Dokumenty rekrutacyjne już dostępne

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu "Przedsiębiorcze Lubelskie". W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce DO POBRANIA .

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również w biurze projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20- 078 Lublin.

Informujemy również, że rekrutacja do projektu (I tura) rozpocznie się z dniem 27.01.2020 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. 3 Maja18/5a, 20- 078 Lublin, II piętro, pokój nr 3 (sekretariat) w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


27.09.2019 MATERIAŁY PROMOCYJNE

Zapraszamy do zapoznania się z plakatem i ulotką do projektu. (link do plakatu i ulotki).

PLAKAT i ULOTKA PROJEKTU


21.10.2019 Rekrutacja do projektu Przedsiębiorcze Lubelskie niebawem zostanie rozpoczęta.

Po zatwierdzeniu dokumentacji rekrutacyjnej zostanie ogłoszony termin składania dokumentów. Dokumenty do pobrania zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu - TUTAJ
- liczymy, że stanowi szansę dla Państwa rozwojuO PROJEKCIE

Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w partnerstwie z KLS Partners Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.


CELE

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) .


FORMY WSPARCIA

W projekcie zapewniono kompleksowe wsparcie obejmujące następujące zadania (poprzedzone diagnozą kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na etapie rekrutacji do projektu). Efektami wsparcia będzie przygotowanie Uczestników/-czek do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo , zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.


PEŁNE INFORMACJE O PROJEKCIE

PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"PROJEKT „PRZEDSIĘBIORCZE LUBELSKIE” NR RPLU.09.03.00-06-0095/18
REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 203 405,00 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 4 422 894,24 PLN