EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, powiat: lubartowski, świdnicki, łęczyński lub radzyński, należących do poniższych kategorii:

  • Osoby bezrobotne i bierne zawodowo
  • Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby pochodzące ze wsi
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej
  • Osoby zarejestrowane w Miejskich/Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotni
  • Osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa społeczne do 2h przeliczeniowych
  • Osoby ubezpieczone w KRUS, dla których ustalony został I lub II profil pomocy
  • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji społecznej

POSTAW NA BIZNES!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 696 471,34 PLN