EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


17 pażdziernika 2017r. Lublin Formularze zgłoszeniowe

Na stronie - w dziale DO POBRANIA - dostępne są już formularze zgłoszeniowe do projektu "Postaw na biznes!".

Informujemy, że przyjmowanie formularzy odbędzie się w dniach 30 i 31 października 2017 r. w biurze projektu ul. T. Zana 38, X piętro, pokój 1001,


SIERPIEŃ 2017r. Lublin Początek projektu

Rozpoczynamy realizacje projektu Postaw na biznes!"

Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, powiat: lubartowski, świdnicki, łęczyński lub radzyński,  należących do poniższych kategorii:

 • Osoby bezrobotne i bierne zawodowo
 • Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby pochodzące ze wsi
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej
 • Osoby zarejestrowane w Miejskich/Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotni
 • Osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa społeczne do 2h przeliczeniowych
 • Osoby ubezpieczone w KRUS, dla których ustalony został I lub II profil pomocy
 • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji społecznej

REKRUTACJA

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu pod adresem ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001 (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu


powiekszenie

O PROJEKCIE

Projekt „Postaw na biznes!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.


CELE

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego w powiecie lubartowskim, świdnickim, łęczyńskim i radzyńskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) o 40 nowopowstałych przedsiębiorstw i zatrudnienia o 48 nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku nabycia przez 50 osób niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, finansowe i niefinansowe).

Koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniesie ok. 23 tysięcy złotych.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, powiat: lubartowski, świdnicki, łęczyński lub radzyński,  należących do poniższych kategorii:

Więcej o uczestnikach


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.08.2017r. do 30.12.2018r.


PROMOCJA PROJEKTU
POSTAW NA BIZNES!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 696 471,34 PLN