EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIENOWE MOŻLIWOŚCI

Projekt „Nowe perspektywy” realizowany jest w ramach jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
CELE

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na rynku pracy na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (w tym min. 36 Kobiet) pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących na okresach wypowiedzenia oraz osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu , których zakład pracy posiada siedzibę lub j. organizacyjną na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, których zakład pracy posiada siedzibę lub j. organizacyjną na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zaliczamy:

 • Gminę Głusk
 • Gminę Jabłonna
 • Gminę Jastków
 • Gminę Konopnica
 • Gminę Lubartów
 • Gminę Miasto Lubartów
 • Miasto Lublin
 • Gminę Mełgiew
 • Gminę Nałęczów
 • Gminę Niedrzwica Duża
 • Gminę Niemce
 • Gminę Spiczyn
 • Gminę Strzyżewice
 • Gminę Świdnik
 • Gminę Wólka
DZIAŁANIA - FORMY WSPARCIA

 • Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (4h/Uczestnika
 • Poradnictwo psychologiczne (8h/Uczestnika)
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją rozpoznawalną i uznawalną w danym środowisku, sektorze, branży (120h/grupę)
 • Średnio 4-miesięczny staż zawodowy
 • Indywidualne pośrednictwo pracy (12h/Uczestnika)
ZASADY UCZESTNICTWA

By zakwalifikować się do projektu Kandydat/ Kandydatka musi zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do siedziby Fundacji. Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r

PROJEKT "Nowe perspektywy"Projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020