EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIENOWE MOŻLIWOŚCI

Projekt ,,Nowe możliwości” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
CELE

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 60 osób (30K i 30M) niepełnosprawnych do 31.05.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno - zawodowej.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób (30 kobiet, 30 mężczyzn), w tym do:

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.
 • osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami psychicznymi
 • osób z obszaru województwa lubelskiego poddanego rewitalizacji
DZIAŁANIA - FORMY WSPARCIA

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań
 • Trening motywacji i kompetencji społecznych
 • Grupowe poradnictwo zawodowe
 • Szkolenie zawodowe
 • 6- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdów,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Imienne certyfikaty potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • Catering/poczęstunek podczas szkoleń zawodowych.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.05.2020 r.

PROJEKT "NOWE MOŻLIWOŚCI"Projekt „Nowe MOżliwości!” realizowany W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 144 521,60 PLN.