EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


GRUPA DOCELOWA


Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn), w tym:

Projekt "Lubelscy Zawodowcy" jest skierowany do 192 osób (w tym 39 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych – I lub II profil pomocy (154 os., w tym 24 os. odchodzące z rolnictwa) i bierne zawodowo (38 os.), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 51 os. posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 96 osób niepełnosprawnych, 93 długotrwale bezrobotne, 48 osób w wieku 50+. Wśród UP 24 osoby bezrobotne rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP/MUP prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa, należących do ww. grup. Ponadto 39 UP będzie zamieszkiwało obszar wiejski.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane formalnie będą poddawane procedurze oceny wg poniższych kryteriów, mierzonych % wskaźnikiem istotności:

  • płeć - preferowane kobiety - 20%
  • niepełnosprawność – preferowane Osoby Niepełnosprawne - 20%
  • okres pozostawania bez pracy – powyżej 2 lat – 15%
  • doświadczenie zawodowe – brak – 15%
  • kwalifikacje zawodowe – brak – 10%
  • miejsce zamieszkania - obszar wiejski – 10%
  • status rolnika - 5%
  • wiek 50+ - 5%

Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria grupy docelowej.


WIĘCEJ O REKRUTACJI
PROJEKT "LUBELSCY ZAWODOWCY"Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019, w ramach Osi 9 – Rynek pracy, Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 3 294 097,53 PLN, a kwota dofinansowania to 3 129 392,65 PLN