EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


01 PAŹDZIERNIKA 2018 R. ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "Lubelscy Zawodowcy"

Projekt pn. "Lubelscy Zawodowcy" jest realizowany przez firmę Róg spółka jawna Consulting & Business Training z siedzibą w Dębicy, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU.09.01.00-06-0164/16-00 z dnia 27.07.2017 r.

O PROJEKCIE

Projekt pn. „Lubelscy Zawodowcy” jest realizowany przez firmę Róg spółka jawna Consulting & Business Training z siedzibą w Dębicy, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU.09.01.00-06-0164/16-00 z dnia 27.07.2017 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019, w ramach Osi 9 – Rynek pracy, Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 3 294 097,53 PLN, a kwota dofinansowania to 3 129 392,65 PLN.

CELE

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifkowanych)

Celem szczegółowym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

GRUPA DOCELOWA

Projekt "Lubelscy Zawodowcy" jest skierowany do 192 osób (w tym 39 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych – I lub II profil pomocy (154 os., w tym 24 os. odchodzące z rolnictwa) i bierne zawodowo (38 os.), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 51 os. posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 96 osób niepełnosprawnych, 93 długotrwale bezrobotne, 48 osób w wieku 50+.

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH

REKRUTACJA

Rekrutacja projektu będzie prowadzona w naborze otwartym przez biuro projektu.Na podstawie kryteriów zostanie stworzona lista rankingowa. Pierwsze 16 osób, zostanie zakwalifikowane na szkolenie w danym terminie (grupy 16 osobowe). Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości i równości szans (w tym równości płci).

WIĘCEJ O REKRUTACJI

TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.10.2017 do 30.09.2019 r.


PROJEKT "LUBELSCY ZAWODOWCY"Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019, w ramach Osi 9 – Rynek pracy, Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 3 294 097,53 PLN, a kwota dofinansowania to 3 129 392,65 PLN