EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Lubelscy Zawodowcy" zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.APLIKUJ DO PROJEKTU

Rekrutacja projektu będzie prowadzona w naborze otwartym przez BP - powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w składzie Kierownik i Asystent Projektu. Nabór będzie prowadzony do czasu osiągnięcia 130% liczby dostępnych miejsc lub zakończenia terminu naboru na dane szkolenie w przyjętym terminie. Zgłoszenia będą przyjmowane: listownie oraz osobiście w BP. Na początku zgłoszona kandydatura zostanie poddana ocenie pod względem spełnieni kryteriów formalnych - kwalifikowalności, co potencjalny uczestnik potwierdzi stosownym oświadczeniem i deklaracją uczestnictwa, a w przypadku osoby niepełnosprawnej dodatkowo urzędowym zaświadczeniem o niepełnosprawności lub oświadczeniem.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane formalnie będą poddawane procedurze oceny wg poniższych kryteriów, mierzonych % wskaźnikiem istotności:

  • płeć - preferowane kobiety - 20%
  • niepełnosprawność – preferowane Osoby Niepełnosprawne - 20%
  • okres pozostawania bez pracy – powyżej 2 lat – 15%
  • doświadczenie zawodowe – brak – 15%
  • kwalifikacje zawodowe – brak – 10%
  • miejsce zamieszkania - obszar wiejski – 10%
  • status rolnika - 5%
  • wiek 50+ - 5%

Na podstawie kryteriów zostanie stworzona lista rankingowa. Pierwsze 16 osób, zostanie zakwalifikowane na szkolenie w danym terminie (grupy 16 osobowe).

Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości i równości szans (w tym równości płci).

O decyzji Komisji Rekrutacyjnej Uczestnicy/Uczestniczki zostaną poinformowani/ne telefonicznie lub e-mailowo (bądź innym preferowanym przez Kandydata/Kandydatkę kanałem komunikacyjnym wskazanym w formularzu zgłoszeniowym).

Organizator zastrzega, iż ostateczna decyzja dotycząca zakwalifikowania kandydata/tki na uczestnika/czki projektu należy do Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem założeń wobec grupy docelowej.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie "Lubelscy Zawodowcy" dostępny jest na stronie internetowej projektu www.lubelscyzawodowcy.com.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz w Biurze Projektu.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
PROJEKT "LUBELSCY ZAWODOWCY"Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019, w ramach Osi 9 – Rynek pracy, Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 3 294 097,53 PLN, a kwota dofinansowania to 3 129 392,65 PLN