EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIEAKCJA AKTYWIZACJA!

Projekt „Akcja aktywizacja!” realizowany jest w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

Liderem projektu EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW

Partner projektu INSPIRES SP. Z O. O.

CELE

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia wśród 86 osób z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami (o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością), z rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, rodzice samotnie wychowujący dzieci, poprzez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze ścieżki reintegracji.
ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe
 • catering oraz poczęstunek
UCZESTNICY

Uczestnikiem/czką projektu jest osoba w wieku 18 lat i więcej niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin wymienionych poniżej z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami (o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością), z rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, rodzice samotnie wychowujący dzieci, wpisujące się w jedną z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnościami;
 • osoba korzystająca z pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy,
 • osoba korzystająca z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
 • osoba , o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Wykluczone z udziału w projekcie są osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Preferowanymi uczestnikami do udziału w projekcie są mieszkańcy wymienionych powyżej powiatów i gmin, którzy są także objęci wsparciem z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym działania zaplanowane w projekcie „Akcja aktywizacja!” nie będą powielały wsparcia, które dana osoba otrzymuje lub otrzymała z PO PŻ.

Zasięg terytorialny Projektu – województwo mazowieckie, z uwzględnieniem poszczególnych powiatów i gmin.

 1. Powiat białobrzeski, gminy: Stara Błotnica, Radzanów, Stromiec, Wyśmierzyce (gmina miejsko-wiejska).
 2. Powiat ciechanowski gminy: Ciechanów (gmina wiejska), Glinojeck (gmina miejsko-wiejska), Gołymin-Ośrodek, Ojrzeń, Regimin, Sońsk.
 3. Powiat gostyniński gminy: Gostynin (gmina miejska), Gostynin (gmina wiejska), Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny.
 4. Powiat kozienicki gminy: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Magnuszew, Sieciechów.
 5. Powiat lipski gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko (gmina miejsko-wiejska), Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą.
 6. Powiat mławski gminy: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Szreńsk.
 7. Powiat płocki gminy: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin (gmina miejsko-wiejska), Gąbin ( gmina miejsko-wiejska), Łącki, Mała Wieś, Nowy Duninów, Słubice, Wyszogród (gmina miejsko-wiejska), Baboszewo, Czerwińsk Nad Wisłą, Naruszewo, Nowe Miasto, Raciąż ( gmina miejska), Raciąż ( gmina wiejska), Załuski.
 8. Powiat przysuski gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha (gmina miejsko-wiejska), Rusinów, Wieniawa.
 9. Powiat pułtuski gminy: Gzy, Pokrzywnica, Pułtusk (gmina miejsko-wiejska), Świercze, Winnica, Zatory.
 10. Powiat radomski gminy: Gózd, Iłża (gmina miejsko-wiejska), Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlina-Letnisko, Kowala, Pionki (gmina miejska), Pionki (gmina wiejska), Przytyk, Skaryszew (gmina miejsko-wiejska), Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.
 11. Powiat sierpecki gminy: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc ( gmina miejska), Sierpc ( gmina wiejska), Szczutowo, Zawidz.
 12. Powiat szydłowiecki gminy: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec (gmina miejsko-wiejska).
 13. Powiat zwoleński gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń (gmina miejsko-wiejska).
 14. Powiat żuromiński gminy: Bieżuń ( gmina miejsko-wiejska), Kuczbork-Osada, Siemiątkowo.
REKRUTACJA

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwają w okresie od 01.11.2018r. do 30.04.2019r.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje są dostępne w dziale DO POBRANIA

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

 1. Formularz rekrutacyjny do projektu wraz z załącznikami, który należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie papierowej do Biura projektu wraz z czytelnym podpisem Kandydata/ki do projektu.
 2. Załączniki lub integralna część formularza rekrutacyjnego:
  a. Zaświadczenie z urzędu pracy ze wskazanym poziomem profilu (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy) oraz ze wskazaniem okresu pozostawania w bezrobociu
  b. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami),
  c. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej lub kwalifikowaniu się do objęcia wsparciem pomocy społecznej- osoba, która zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  d. Zaświadczenie lub oświadczenie z korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa uwzględniające informację, iż zakres wsparcia w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
  e. Oświadczenie o byciu osobą z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami (o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością), z rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia czy też rodzicem samotnie wychowujący dzieci.
TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.PROJEKT "AKCJA AKTYWIZACJA!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKCJA AKTYWIZACJA! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 803 560,00 PLN