EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWPrzyjazny i bezpieczny urząd III
Дружній та безпечний офіс IIIWERSJA POLSKA    УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ


O PROJEKCIE

Projekt

Projekt „Przyjazny i bezpieczny urząd III” jest realizowany przez LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w partnerstwie z EUROPEJSKIM DOMEM SPOTKAŃ-FUNDACJĄ NOWY STAW. Projekt „Przyjazny i bezpieczny urząd III” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Całkowity budżet projektu: 4 090 197,00 zł.
Dofinansowanie z FAMI wynosi 75 proc. tej kwoty, tj. 3 067 647,75 zł.

Okres realizacji projektu

Projekt jest realizowany w okresie od 18.10.2022r. do 31.08.2023r.
Godziny pracy w poszczególnych punktach informacyjno-doradczych, zostały podane w zakładce Kontakt.

Cele

Głównym celem projektu będzie objęcie szerokim wsparciem informacyjno-doradczym obywateli Ukrainy oraz obywateli innych krajów trzecich, legalnie przebywających na terytorium województwa lubelskiego po 24 lutego 2022r., w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

Szczegółowym celem projektu będzie utworzenie czterech punktów informacyjno-doradczych na terenie województwa lubelskiego w miastach: Lublin, Chełm, Zamość oraz Biała Podlaska, których działalność skorelowana zostanie z funkcjonowaniem specjalnie dedykowanych dla grupy docelowej infolinii, służących pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Projekt Przyjazny i bezpieczny urząd III przyczyni się do:

 • podniesienia świadomości prawnej grupy docelowej na wielu płaszczyznach życia społecznego oraz poprawy dostępności do informacji prawnej,
 • rozwoju kompetencji społecznych,
 •  usprawnienia procesów integracji,
 • wyrównania szans grupy docelowej w obszarze szeroko rozumianego rynku pracy,
 • zapobiegania jakimkolwiek formom dyskryminacji uchodźców,
 • zagwarantowania lepszej i skuteczniejszej adaptacji do życia cudzoziemców w Polsce,
 • integracji uchodźców z polskim społeczeństwem.

Rezultatem projektu Przyjazny i bezpieczny urząd III będzie:

 • stworzenie punktów informacyjno-doradczych w których przy pomocy nowoczesnych narzędzi oraz zatrudnionych specjalistów, uchodźcy z Ukrainy uzyskają profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie pomocy: prawnej, psychologicznej, zawodowo-edukacyjnej, socjalno-zdrowotnej,
 •  utworzenie infolinii w każdym z 4 ww. punktów oraz specjalnego formularza on-line dedykowanego uchodźcom z Ukrainy, obsługiwanego w języku zrozumiałym dla grupy docelowej projektu,
 • stworzenie strony internetowej w języku zrozumiałym dla uchodźców z Ukrainy, co w znacznym stopniu ułatwi im pozyskiwanie informacji w wieloaspektowo rozumianym życiu społecznym, m.in. zwiększając ich świadomość, co do przysługujących im praw i obowiązków, poprawnego wypełniania dokumentów legalizujących ich pobyt na terytorium RP, zbudowania pozytywnego obrazu polskiego urzędu przyjaznego dla swoich interesantów,
 • organizacja wycieczek krajoznawczych dla uchodźców z Ukrainy na terenie województwa lubelskiego, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat polskiej historii, kultury i zwyczajów oraz integracji z polskim społeczeństwem,
 • kontynuacja działań zmierzających do stworzenia przyjaznego i bezpiecznego dla obywateli państw trzecich urzędu, w którym przy pomocy nowoczesnych narzędzi uzyskają oni profesjonalną i kompleksową obsługę,
 • sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych z poszanowaniem godności cudzoziemców i ochrony ich danych osobowych poprzez wykorzystanie zakupionego nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy.

Dla kogo?

Projekt „Przyjazny i bezpieczny urząd III” jest skierowany dla obywateli Ukrainy oraz obywateli innych krajów trzecich, legalnie przebywających na terenie województwa lubelskiego po 24 lutego 2022r., w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

Formy wsparcia:

 1. Prowadzenie oraz organizacja punktów informacyjno-doradczych w 4 miastach:
  • Lublin
  • Chełm
  • Zamość
  • Biała Podlaska
 2. Obsługa infolinii w 4 obszarach tematycznych:
  • prawny
  • psychologiczny
  • zawodowo-edukacyjny
  • socjalno-zdrowotny
 3. Poradnictwo on-line
 4. Działania o charakterze integracyjno-adaptacyjnym
  - wycieczki integracyjne na terenie województwa lubelskiego, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 5. Działania o charakterze szkoleniowo-informacyjnym
  • szkolenia tematyczne (120 minut)
  • zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RP
  • aktywne poszukiwanie pracy na terytorium RP w połączeniu z targami pracy
  • podjęcie/kontynuacja studiów na terytorium RP
  • edukacja szkolna na terytorium RP z uwzględnieniem procedur nostryfikacyjnych dyplomów zagranicznych uczelni
  • prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP

W ramach projektu zapewniamy:

 • doradztwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne, socjalno-zdrowotne, zawodowo-edukacyjne,
 • usługi tłumacza,
 • wycieczki integracyjno-adaptacyjne,
 • szkolenia tematyczne,
 • gadżety promocyjne.

Zasady skorzystania
z oferty

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Projekt „Przyjazny i bezpieczny urząd III” jest przeznaczony dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., lub obywateli innych krajów trzecich, który wjechali na terytorium Polski z Ukrainy i przebywają na nim legalnie (osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE w powiązaniu z decyzją wykonawczą wdrażającą mechanizm ochrony tymczasowej, tj. decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony) przebywający na terenie województwa lubelskiego.

Aby skontaktować się ze specjalistą ds. cudzoziemców w jednym z czterech punktów informacyjno-doradczych, można tego dokonać w następujący sposób:

 • wypełniając formularz on-line, znajdujący się pod linkiem: ……
 • dzwoniąc na infolinię do danego punktu informacyjno-doradczego, na numer podany w zakładce Kontakt,
 • osobiście przychodząc do danego punktu informacyjno-doradczego, którego adres został podany w zakładce Kontakt.

Wsparcia zostaną udzielone zgodnie z potrzebami, problemami lub/i zapytaniami w konkretnej, indywidualnej sytuacji życiowej uchodźców z Ukrainy. Zostanie ustalona diagnoza tych potrzeb oraz umówiona konsultacja z odpowiednim doradcą z 4 wskazanych obszarach tematycznych, tj. prawne, psychologiczne, zawodowo-edukacyjne oraz socjalno-zdrowotne.

KONTAKT
Punkty informacyjno-doradcze

Lublin - Люблін
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. / вулиця Spokojna 4, 20-914 Lublin
  tel: / телефон: 81 30 79 625
  e-mail / електронна адреса: lublin@eds-fundacja.pl
  Godziny pracy biura / Робочий час:

poniedziałek / понеділок: 10.00-18.00
wtorek / вівторок: 10.00-18.00
środa / середа: 10.00-18.00
czwartek / четвер: 8.00-16.00
piątek / п'ятниця: 8.00-16.00

NA MAPIE - Punkt informacyjno-doradczy w Lublinie

Zgłoś problem - Punkt informacyjno-doradczy w Lublinie


Biała Podlaska - Бяла-Подляска
Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej

ul. / вулиця Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  tel: / телефон: 83 34 49 259
  e-mail / електронна адреса: bialapodlaska@eds-fundacja.pl
  Godziny pracy biura / Робочий час:

poniedziałek / понеділок: 10.00-18.00
wtorek / вівторок: 10.00-18.00
środa / середа: 10.00-18.00
czwartek / четвер: 8.00-16.00
piątek / п'ятниця: 8.00-16.00

NA MAPIE - Punkt informacyjno-doradczy w Białej Podlaskiej

Zgłoś problem - Punkt informacyjno-doradczy w Białej Podlaskiej


Chełm - Хелм
Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie

ul. / вулиця Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  tel: / телефон: 82 56 27 567
  e-mail / електронна адреса: chelm@eds-fundacja.pl
  Godziny pracy biura / Робочий час:

poniedziałek / понеділок: 10.00-18.00
wtorek / вівторок: 10.00-18.00
środa / середа: 10.00-18.00
czwartek / четвер: 8.00-16.00
piątek / п'ятниця: 8.00-16.00

NA MAPIE - Punkt informacyjno-doradczy w Chełmie

Zgłoś problem - Punkt informacyjno-doradczy w Chełmie


Zamość - Замостя
Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu

ul. / вулиця Partyzantów 3, 22-400 Zamość
  tel: / телефон: 84 67 76 505
  e-mail / електронна адреса: zamosc@eds-fundacja.pl
  Godziny pracy biura / Робочий час:

poniedziałek / понеділок: 10.00-18.00
wtorek / вівторок: 10.00-18.00
środa / середа: 10.00-18.00
czwartek / четвер: 8.00-16.00
piątek / п'ятниця: 8.00-16.00

NA MAPIE - Punkt informacyjno-doradczy w Zamościu

Zgłoś problem - Punkt informacyjno-doradczy w Zamościu

PROJEKT
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

Projekt „Przyjazny i bezpieczny urząd III”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i IntegracjiNowyStaw