EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIEPOSTAW NA PRAKTYKĘ

Projekt „Postaw na praktykę” realizowany jest w ramach jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.CELE

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia u 77 osób biernych zawodowo (46K i 31M) i poprawa sytuacji na rynku pracy u 19 osób pracujących (11K i 8M) w województwie lubelskim do 30.09.2020 r.DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku 15-29, pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji, którzy pragną podnieść swoje zdolności do zatrudnienia i poprawić swoją sytuację na rynku pracy. W grupie docelowej znajdują się także osoby, które opuściły pieczę zastępczą / młodzieżowe ośrodki wychowawcze / ośrodki socjoterapii, opuściły zakład karny / areszt śledczy / zakład poprawczy / schronisko dla nieletnich, opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze / wychowawcze, ukończyły naukę w szkole specjalnej, przebywają w domu samotnej matki lub opuściły zakład pracy chronionej oraz osób z niepełnosprawnościami.

powiekszenieDZIAŁANIA W PROJEKCIE

  • doradztwo zawodowe w celu opracowania indywidualnego planu działania oraz dobór indywidualnej ścieżki,
  • realizacja wysokiej jakości szkolenia zawodowego zakończonego certyfikatem w celu uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji zgodnych z indywidualnym planem działania,
  • realizacja wysokiej jakości szkolenia językowego zakończonego certyfikatem ,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika projektu,
  • nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, poprzez odbycia 4-miesięcznego stażuKWALIFIKACJA DO PROJEKTU

By zakwalifikować się do projektu Kandydat/ Kandydatka musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, informacje o spełnieniu kryteriów przyjęcia do projektu, zapoznaniu się z regulaminem konkursu i dostarczyć go do siedziby Fundacji . Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce REKRUTACJA.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

PROJEKT "POSTAW NA PRAKTYKĘ"Projekt „Postaw na praktykę” współfinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020