EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


2015r., Lublin Dołączyliśmy do programu
Razem z Ukrainą
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Nasza Fundacja dołączyła do programu Razem z Ukrainą, który jest wspólną inicjatywą środowiska lubelskich organizacji pozarządowych, osób, instytucji, organizacji biznesowych, firm i władz samorządowych, które angażują się na rzecz pomocy Ukrainie. W pierwszej kolejności są to działania pomocy humanitarnej, zbiórki żywności, leków, środków higieny, a także działania pomocowe i rozwojowe, m.in. wsparcie procesu reform na Ukrainie.


Inicjatywa "Razem z Ukrainą"

przybrała formę zorganizowanego i skoordynowanego programu, ponieważ jako środowisko lubelskie chcemy działać wspólnie i kierować spójny strumień pomocy dla osób najbardziej potrzebujących na Ukrainie, w pierwszej kolejności w obwodzie lwowskim i dniepropietrowskim. Najważniejszym działaniem programu jest obecnie projekt pomocy humanitarnej współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna”, który koordynuje Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jako partner projektu odpowiada za zadanie organizacji obozów wypoczynkowych dla dzieci – uchodźców z obwodu dniepropietrowskiego. Odbędą się 2 turnusy wypoczynkowe w Nasutowie w okresie sierpień – wrzesień 2015, w których weźmie udział 50 dzieci z Ukrainy. Ponadto w siedzibie naszej Fundacji jest zorganizowany punkt zbiórki darów, które będą przekazane pod koniec lipca uchodźcom w obwodzie dniepropietrowskim. Zbieramy środki higieny, chemię (proszki do prania, środki czystości) oraz leki, bandaże, opatrunki.

Tekst lubelskiej deklaracji solidarności z Ukrainą

Zatroskani wspólnym losem naszych narodów, poruszeni dramatyczną sytuacją osób dotkniętych konfliktem wojennym i wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. Przekonani, że w obliczu dramatu wojennego należy okazywać solidarność i udzielać pomocy, w duchu najlepszych tradycji dobrosąsiedztwa polsko – ukraińskiego. Świadomi znaczenia wsparcia humanitarnego i przekonani, że pomaganie buduje wzajemne zaufanie i dobre relacje pomiędzy społeczeństwami naszych państw, a stabilny i rozwijający się sąsiad jest szansą na wielopłaszczyznową współpracę oraz płynące z niej korzyści dla obydwu stron powołujemy program Razem z Ukrainą, który ma na celu:

  • udzielanie wsparcia rzeczowego i moralnego oraz opieki psychologicznej i medycznej dla osób
  • lobbowanie na rzecz utworzenia korytarza pomocy humanitarnej z  Polski i innych państw Unii
  • budowanie szerokiej koalicji lubelskich środowisk biznesowych, pozarządowych, kościelnych, akademickich,  administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji publicznych w celu zwielokrotnienia efektów udzielanej pomocy humanitarnej i rozwojowej.