EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


2015r., Lublin Dołączyliśmy do programu
Razem z Ukrainą
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Nasza Fundacja dołączyła do programu Razem z Ukrainą, który jest wspólną inicjatywą środowiska lubelskich organizacji pozarządowych, osób, instytucji, organizacji biznesowych, firm i władz samorządowych, które angażują się na rzecz pomocy Ukrainie. W pierwszej kolejności są to działania pomocy humanitarnej, zbiórki żywności, leków, środków higieny, a także działania pomocowe i rozwojowe, m.in. wsparcie procesu reform na Ukrainie.


Inicjatywa "Razem z Ukrainą"

przybrała formę zorganizowanego i skoordynowanego programu, ponieważ jako środowisko lubelskie chcemy działać wspólnie i kierować spójny strumień pomocy dla osób najbardziej potrzebujących na Ukrainie, w pierwszej kolejności w obwodzie lwowskim i dniepropietrowskim. Najważniejszym działaniem programu jest obecnie projekt pomocy humanitarnej współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna”, który koordynuje Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jako partner projektu odpowiada za zadanie organizacji obozów wypoczynkowych dla dzieci – uchodźców z obwodu dniepropietrowskiego. Odbędą się 2 turnusy wypoczynkowe w Nasutowie w okresie sierpień – wrzesień 2015, w których weźmie udział 50 dzieci z Ukrainy. Ponadto w siedzibie naszej Fundacji jest zorganizowany punkt zbiórki darów, które będą przekazane pod koniec lipca uchodźcom w obwodzie dniepropietrowskim. Zbieramy środki higieny, chemię (proszki do prania, środki czystości) oraz leki, bandaże, opatrunki.

Tekst lubelskiej deklaracji solidarności z Ukrainą

Zatroskani wspólnym losem naszych narodów, poruszeni dramatyczną sytuacją osób dotkniętych konfliktem wojennym i wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. Przekonani, że w obliczu dramatu wojennego należy okazywać solidarność i udzielać pomocy, w duchu najlepszych tradycji dobrosąsiedztwa polsko – ukraińskiego. Świadomi znaczenia wsparcia humanitarnego i przekonani, że pomaganie buduje wzajemne zaufanie i dobre relacje pomiędzy społeczeństwami naszych państw, a stabilny i rozwijający się sąsiad jest szansą na wielopłaszczyznową współpracę oraz płynące z niej korzyści dla obydwu stron powołujemy program Razem z Ukrainą, który ma na celu:

  • udzielanie wsparcia rzeczowego i moralnego oraz opieki psychologicznej i medycznej dla osób
  • lobbowanie na rzecz utworzenia korytarza pomocy humanitarnej z  Polski i innych państw Unii
  • budowanie szerokiej koalicji lubelskich środowisk biznesowych, pozarządowych, kościelnych, akademickich,  administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji publicznych w celu zwielokrotnienia efektów udzielanej pomocy humanitarnej i rozwojowej.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ