EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI, PREDYSPOZYCJI I PROBLEMÓW ZAWODOWYCH


  • 3h zegarowe wsparcia

2. PORADNICTWO ZAWODOWE


  • Grupowe poradnictwo zawodowe – 12h dydaktycznych na grupę
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe –6h zegarowych na osobę

3. POŚREDNICTWO PRACY


  • Z poziomu pracownika– 4 godz. zegarowe na osobę
  • Z poziomu pracodawcy – 4 godz. zegarowe na osobę

4. SZKOLENIA ZAWODOWE (zajęcia grupowe)


  • szkolenia odpowiadające bieżącym potrzebom rynku pracy
  • tematyka zgodna z Indywidulanym Planem Działania opracowanym we współpracy doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu

5. STAŻE (trzymiesięczne lub czteromiesięczne)


Wybór osób na staż zawodowy oraz długość stażu – decyduje ścieżka IPD, opinia doradcy zawodowego oraz moment rozpoczęcia udziału w projekcie.

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W RZESZOWIE

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 193 517, 52 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 005 896, 56 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.