EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Projekt „Ctrl+C – Ctrl+V” realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw.CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych.

Osiągnięcie celu nastąpi poprzez cele szczegółowe:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz Technologie Informacyjno Komunikacyjne,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
PODSTAWOWE DANE

Budżet: 3 207 960,00 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 2 714 896,54 PLN)

Czas: 01.02.2020-31.01.2022 (24 miesiące)

Zasięg: cały kraj, 16 województw Polski

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupę docelową w projekcie stanowi 5000 osób (2615 kobiet i 2385 mężczyzn),


w tym 1373 osób w wieku 18-34 (mężczyzn-699, kobiet-674), 973 os. w wieku 35-43 (mężczyzn-491, kobiet-482), 1603 osób w wieku 44-64 (mężczyzn-780, kobiet-823), 1051 os. powyżej 65 roku życia (mężczyzn-415, kobiet -636) zamieszkałych w Polsce, które z własnej woli będą chciały uczestniczyć w szkoleniach, przy czym 12,2% uczestników będą to osoby niepełnosprawnie fizycznie (610 osób, w tym 328 kobiet i 282 mężczyzn), w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)26 osób (14 kobiet i 12 mężczyzn).


Osoby z niepełnosprawnościami – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia


Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) to takie potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn w uczeniu się. SPE dotyczą bardzo szerokiej grupy uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, z deficytami w rozwoju, wybitnie zdolnych.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Oferta szkoleniowa obejmuje 4 szkolenia:

 • Edycja tekstu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Prezentacje
 • Internet

Uczestnictwo w projekcie polega na wyborze 1 z proponowanych powyżej szkoleń. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu (1 z 4 modułów): w formie stacjonarnej (2 spotkania x 4 godz. lekcyjne) i e-learningowej (4 bloki tematyczne x 4 godz. lekcyjne).

Efektem udziału w szkoleniach jest nabycie przez Uczestnika kompetencji cyfrowych zgodnie z Ramowym katalogiem kompetencji cyfrowych w 8 obszarach:

 • praca i rozwój zawodowy,
 • relacje z bliskimi,
 • edukacja,
 • realizacja zainteresowań/odpoczynek i hobby,
 • zdrowie,
 • finanse,
 • religia i sprawy duchowe,
 • sprawy codzienne,
 • zaangażowanie obywatelskie.

Objęcie uczestników szkoleniami zwiększy kompetencje min 90% uczestników projektu. W celu zagwarantowania skutecznego i trwałego osiągnięcia zakładanych celów w sposób efektywny zaplanowano realizację szkoleń w formie mieszanej, tj. łączącej tradycyjne zajęcia stacjonarne oraz e-learning.

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy do projektu można złożyć:

 • Osobiście lub przez osobę trzecią w biurze projektu ul. Biznesowa 2/20, 26-600 Radom
 • Przesłać pocztą na adres biura projektu
 • Przesłać formularz zgłoszeniowy w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail d.sapieja@eds-fundacja.pl , przy czym najpóźniej na pierwszych zajęciach do Organizatora należy dostarczyć wersję papierową formularza zgłoszeniowego.PROJEKT "Ctrl+C – Ctrl+V"Projekt „Ctrl+C – Ctrl+V” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).