EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


15.02.2021 Ostateczna lista rankingowa - tura II

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową po rozpatrzeniu odwołań.
Informacje o dalszym postępowaniu w wiadomości email oraz poprzez kontakt telefoniczny.
Gratulujemy!

LISTA DO POBRANIA


04.02.2021 Wstępna Lista rankingowa

Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową. Od niniejszej zgodnie z regulaminem przysługuje odwołanie w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. Więcej informacji w wiadomości email.

LISTA DO POBRANIA


07.01.2021 Ogłoszenie terminu naboru - tura II

Szanowni Państwo,
W dniach 13-22.01.2021r będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.

WIĘCEJ INFORMACJI


05.01.2021 Grupowe doradztwo biznesowe

Zapraszamy grupę V oraz VI na zajęcia z grupowego doradztwa biznesowego; zajęcia odbędą się w dniu 11.01.2021 w godzinach 9.00 - 13 (V grupa) oraz 15.00 - 19.00 (VI grupa) w systemie zdalnym.
O szczegółach poinformujemy w wiadomościach elektronicznych. Zajęcia kończyć będą blok szkoleniowo-doradczy dla II tury


11.12.2020 Ostateczna lista rankingowa

Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach I tury projektu "Biznes to przyszłość!". Wszystkim Uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy!

LISTA DO POBRANIA


07.12.2020 Szkolenie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; zajęcia odbywać się będą w okresie od 9.12.2020 do 15.12.2020 w systemie zdalnym w godzinach 7.30-14.00 (grupa V) oraz 14.00 - 21.00 (grupa VI).
Więcej informacji wraz z instrukcjami nt. logowania prześlemy w wiadomości elektronicznej.
W kolejnych dniach (16.12.2020 - 07.01.2021) rozpoczną się także zajęcia indywidualne z doradztwa biznesowego w sesji 2 spotkań po 4 godziny; zajęcia odbędą się stacjonarnie przy ul. Wileńskiej 21 w Lublinie lub przy ul. 3-ego Maja 37 w Hrubieszowie.
O szczegółach poinformujemy telefonicznie.


04.12.2020 Wstępne wyniki oceny złożonych Wniosków

Szanowni Państwo,
Publikujemy wstępne wyniki oceny złożonych "Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego". Jednocześnie informujemy, iż odwołania można składać w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania pisma o wynikach oceny w godzinach 9:00 do 15:00. Przesłanie wersji elektronicznej obliguje do dostarczenia wersji papierowej do Biura projektu Lidera lub Partnera maksymalnie do 9.12.2020r. Decyduje data i godzina wpływu wersji papierowej do Biura Projektu.

LISTA DO POBRANIA


03.12.2020 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do II tury projektu "Biznes to przyszłość!" po zamknięciu procedury odwoławczej. Tym samym rekrutacja do projektu zostaje zakończona. Gratujemy osobą zakwalifikowanym!

LISTA DO POBRANIA


26.11.2020 Wstępne wyniki rekrutacji
w ramach II tury rekrutacji.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Biznes to przyszłość!” w ramach II tury rekrutacji.
Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.
Listy uwzględniają Kandydatów z II tury rekrutacji oraz Kandydatów z I tury rekrutacji, którzy byli na listach rezerwowych. Na listach nie znalazły się osoby, które nie spełniały kryteriów formalnych do projektu, ani osoby które zrezygnowały z udziału w projekcie.

LISTA DO POBRANIA


13.11.2020 Nabór wniosków w ramach tury I projektu

Szanowni Państwo,
W dniach 16-25.11.2020r będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty powinny być wypełnione na komputerze. Należy je złożyć w dwóch formach:

 1. Wersja papierowa – 2 identyczne egzemplarze (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – osobiście lub drogą pocztową – listem poleconym wysłanym na adres Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, ul. 3-ego Maja 18/5a, 20-078 Lublin.
  oraz
 2. Wersja elektroniczna – w formie skanu wersji papierowej – wysłana na maila:m.wlodarczyk@eds-fundacja.pl

Wniosek zostanie zarejestrowany w Rejestrze Wniosków o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Pomostowego pod datą wpływu wersji elektronicznej Wniosku. Każdy z Uczestników/czek otrzyma potwierdzenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć:

 1. Kserokopie zaświadczenia o ukończeniu bloku doradczego.
 2. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia;
 3. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie;
 6. Oświadczenie o niezmienionym statusie;
 7. Oświadczenie o zmianach;
 8. 8. 9. Aktualne zaświadczenie z odpowiedniego urzędu (np. ZUS, Urzędu Pracy) potwierdzające status.

Dokumenty do pobrania w wersjach edytowalnych do pobrania zamieszczamy poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA - ZIP
DOKUMENTY DO POBRANIA - RAR


12.11.2020 Doradztwo grupowe dla Uczestników z tury I

Zapraszamy Uczestników zakwalifikowanych w turze I do udziału w zajęciach z doradztwa grupowego; zajęcia odbędą się w sobotę, 14.11.2020 od godziny 10.00. Ze względów bezpieczeństwa odbędą się one w systemie zdalnym. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.


23.10.2020 Doradztwo indywidulane dla Uczestników z tury I

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych w I turze projektu na zajęcia z doradztwa indywidualnego. Zajęcia w dwóch sesjach po 4 h odbywać się będą w okresie od 26.10.2020 do 30.10.2020 przy ul. Wileńskiej 21 w Lublinie oraz przy ul. 3-ego Maja 37 w Hrubieszowie. O szczegółach poinformujemy telefonicznie.


28.09.2020 Blok szkoleniowo doradczy dla Uczestników z tury I

Zapraszamy Uczestników/czki zakwalifikowanych w I turze do projektu "Biznes to przyszłość!" na szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 30.09.2020 - 06.10.2020; zajęcia odbywać się będą od godziny 9.00 przy ul. Wileńskiej 21 w Lublinie. O szczegółach poinformujemy telefonicznie.


28.09.2020 nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury

W związku z par. 2 p. 8 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Biznes to przyszłość!” informujmy, iż w dniu 28.09.2020 r. nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury zostaje zawieszony.
Formularze złożone w dniu 28.09.2020 r. do godziny 15.00 zostaną poddane ocenie zgodnie z par. 2 p. 9 Regulaminu rekrutacji uczestników.


25.09.2020 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową do projektu "Biznes to przyszłość!"

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - PDF


16.09.2020 Rekrutacja - druga tura rekrutacji do projektu „Biznes to przyszłość!”

Informujemy, że w dniach 28 – 29 września 2020 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 przeprowadzona zostanie rekrutacja w ramach drugiej tury rekrutacji do projektu „Biznes to przyszłość!”, w trakcie której planowane jest zrekrutowanie 55 Uczestników Projektu (UP). W przypadku gdy pierwszego dnia rekrutacji liczba zgłoszeń przekroczy 112% tj. wpłynie min. 62 formularze rekrutacyjne w dniu kolejnym rekrutacja zostanie wstrzymana, o czym Beneficjent poinformuje na stronie internetowej.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.09.2020 formularze zgłoszeniowe

Z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa Państwa oraz naszych pracowników, preferujemy, aby formularze zgłoszeniowe były przesyłane drogą elektroniczną na jeden z adresów e-mail: info@inspires.pl lub eds@eds-fundacja.pl.
W przypadku dostarczania osobistego, prosimy, aby formularze zgłoszeniowe zostawiane były w odpowiednio oznaczonych skrzynkach znajdujących się przed biurem. Numery zgłoszeniowe tak dostarczonym formularzom zostaną, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, nadane telefonicznie.


15.09.2020 Lista - wstępne wyniki rekrutacji

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Biznes to przyszłość!” w ramach I tury rekrutacji wpłynęło łącznie 87 formularzy rekrutacyjnych.
Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH - PDF


22.07.2020 I tura rekrutacji

W związku z par. 2 p. 8 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Biznes to przyszłość!” informujmy, iż w dniu 21.07.2020 r. nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury zostaje zawieszony.
Formularze złożone w dniu 21.07.2020 r. do godziny 15.00 zostaną poddane ocenie zgodnie z par. 2 p. 9 Regulaminu rekrutacji uczestników.


13.07.2020 Preferowana forma dostarczenia dokumentów

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z ograniczaniem kontaktów osobistych, preferowana forma dostarczenia to skan zgłoszenia wysłany mailem. Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf – w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć.
Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie.
W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru.
Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem.
Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres Beneficjenta/Partnera projektu najpóźniej w terminie 2 dni kalendarzowych. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail.


10.07.2020 I tura rekrutacji

Szanowni Państwo,
Informujemy, że I tura rekrutacji odbędzie się w dniach 21.07 - 22.07.2020 w godzinach 9.00-15.00; zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych w siedzibie Fundacji przy ul. 3-ego Maja 18/5a, 20-078 Lublin. W pierwszej turze planowane jest przyznanie dotacji dla 29 Uczestników Projektu. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania rekrutacji do projektu w przypadku, gdy pierwszego dnia liczba zgłoszeń przekroczy 112% tj. wpłynie min. 33 formularze rekrutacyjne, o czym Beneficjent poinformuje na stronie internetowej.


06.07.2020 Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Biznes to przyszłość!”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Biznes to przyszłość!”, zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego (szczegółowe kryteria w zakładce Uczestnicy oraz w Regulaminie rekrutacji) zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Do wzięcia 27 126,48zł jednorazowej dotacji bezzwrotnej na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2100zł! Zapewniamy także wsparcie szkoleniowo-doradcze.
O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego poprzez założenie i funkcjonowanie 77 działalności gospodarczych przez 77 osób (46K/31M) oraz powstanie min. 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 30.09.2021 r. przez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego).

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 84 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie: powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa w okresie 12 miesięcy poprzedzający okres przystąpienie do projektu;

FORMY WSPARCIA

Dla Uczestników Projektu w ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Jednorazowa dotacja bezzwrotna na założenie działalności gospodarczej
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wsparcie pomostowe finansowe
 • Wsparcie pomostowe doradcze

TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie
01.03.2020 – 30.09.2021


PROJEKT "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ"Projekt "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ"
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości