EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


22.07.2020 I tura rekrutacji

W związku z par. 2 p. 8 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Biznes to przyszłość!” informujmy, iż w dniu 21.07.2020 r. nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury zostaje zawieszony.
Formularze złożone w dniu 21.07.2020 r. do godziny 15.00 zostaną poddane ocenie zgodnie z par. 2 p. 9 Regulaminu rekrutacji uczestników.


13.07.2020 Preferowana forma dostarczenia dokumentów

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z ograniczaniem kontaktów osobistych, preferowana forma dostarczenia to skan zgłoszenia wysłany mailem. Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf – w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć.
Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie.
W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru.
Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem.
Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres Beneficjenta/Partnera projektu najpóźniej w terminie 2 dni kalendarzowych. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail.


10.07.2020 I tura rekrutacji

Szanowni Państwo,
Informujemy, że I tura rekrutacji odbędzie się w dniach 21.07 - 22.07.2020 w godzinach 9.00-15.00; zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych w siedzibie Fundacji przy ul. 3-ego Maja 18/5a, 20-078 Lublin. W pierwszej turze planowane jest przyznanie dotacji dla 29 Uczestników Projektu. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania rekrutacji do projektu w przypadku, gdy pierwszego dnia liczba zgłoszeń przekroczy 112% tj. wpłynie min. 33 formularze rekrutacyjne, o czym Beneficjent poinformuje na stronie internetowej.


06.07.2020 Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Biznes to przyszłość!”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Biznes to przyszłość!”, zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego (szczegółowe kryteria w zakładce Uczestnicy oraz w Regulaminie rekrutacji) zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Do wzięcia 27 126,48zł jednorazowej dotacji bezzwrotnej na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2100zł! Zapewniamy także wsparcie szkoleniowo-doradcze.
O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego poprzez założenie i funkcjonowanie 77 działalności gospodarczych przez 77 osób (46K/31M) oraz powstanie min. 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 30.09.2021 r. przez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego).

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 84 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie: powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa w okresie 12 miesięcy poprzedzający okres przystąpienie do projektu;

FORMY WSPARCIA

Dla Uczestników Projektu w ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • Jednorazowa dotacja bezzwrotna na założenie działalności gospodarczej
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Wsparcie pomostowe finansowe
  • Wsparcie pomostowe doradcze

TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie
01.03.2020 – 30.09.2021


PROJEKT "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ"Projekt "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ" realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości