EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


28.09.2020 nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury

W związku z par. 2 p. 8 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Biznes to przyszłość!” informujmy, iż w dniu 28.09.2020 r. nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury zostaje zawieszony.
Formularze złożone w dniu 28.09.2020 r. do godziny 15.00 zostaną poddane ocenie zgodnie z par. 2 p. 9 Regulaminu rekrutacji uczestników.


25.09.2020 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową do projektu "Biznes to przyszłość!"

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - PDF


21.09.2020 Wstępne wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Biznes to przyszłość!” w ramach I tury rekrutacji wpłynęło łącznie 87 formularzy rekrutacyjnych.
Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH - PDF


16.09.2020 Rekrutacja - druga tura rekrutacji do projektu „Biznes to przyszłość!”

Informujemy, że w dniach 28 – 29 września 2020 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 przeprowadzona zostanie rekrutacja w ramach drugiej tury rekrutacji do projektu „Biznes to przyszłość!”, w trakcie której planowane jest zrekrutowanie 55 Uczestników Projektu (UP). W przypadku gdy pierwszego dnia rekrutacji liczba zgłoszeń przekroczy 112% tj. wpłynie min. 62 formularze rekrutacyjne w dniu kolejnym rekrutacja zostanie wstrzymana, o czym Beneficjent poinformuje na stronie internetowej.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.09.2020 formularze zgłoszeniowe

Z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa Państwa oraz naszych pracowników, preferujemy, aby formularze zgłoszeniowe były przesyłane drogą elektroniczną na jeden z adresów e-mail: info@inspires.pl lub eds@eds-fundacja.pl.
W przypadku dostarczania osobistego, prosimy, aby formularze zgłoszeniowe zostawiane były w odpowiednio oznaczonych skrzynkach znajdujących się przed biurem. Numery zgłoszeniowe tak dostarczonym formularzom zostaną, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, nadane telefonicznie.


15.09.2020 Lista - wstępne wyniki rekrutacji

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Biznes to przyszłość!” w ramach I tury rekrutacji wpłynęło łącznie 87 formularzy rekrutacyjnych.
Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH - PDF


22.07.2020 I tura rekrutacji

W związku z par. 2 p. 8 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Biznes to przyszłość!” informujmy, iż w dniu 21.07.2020 r. nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury zostaje zawieszony.
Formularze złożone w dniu 21.07.2020 r. do godziny 15.00 zostaną poddane ocenie zgodnie z par. 2 p. 9 Regulaminu rekrutacji uczestników.


13.07.2020 Preferowana forma dostarczenia dokumentów

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z ograniczaniem kontaktów osobistych, preferowana forma dostarczenia to skan zgłoszenia wysłany mailem. Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf – w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć.
Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie.
W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru.
Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem.
Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres Beneficjenta/Partnera projektu najpóźniej w terminie 2 dni kalendarzowych. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail.


10.07.2020 I tura rekrutacji

Szanowni Państwo,
Informujemy, że I tura rekrutacji odbędzie się w dniach 21.07 - 22.07.2020 w godzinach 9.00-15.00; zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych w siedzibie Fundacji przy ul. 3-ego Maja 18/5a, 20-078 Lublin. W pierwszej turze planowane jest przyznanie dotacji dla 29 Uczestników Projektu. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania rekrutacji do projektu w przypadku, gdy pierwszego dnia liczba zgłoszeń przekroczy 112% tj. wpłynie min. 33 formularze rekrutacyjne, o czym Beneficjent poinformuje na stronie internetowej.


06.07.2020 Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Biznes to przyszłość!”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Biznes to przyszłość!”, zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego (szczegółowe kryteria w zakładce Uczestnicy oraz w Regulaminie rekrutacji) zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Do wzięcia 27 126,48zł jednorazowej dotacji bezzwrotnej na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2100zł! Zapewniamy także wsparcie szkoleniowo-doradcze.
O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

CELE

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego poprzez założenie i funkcjonowanie 77 działalności gospodarczych przez 77 osób (46K/31M) oraz powstanie min. 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 30.09.2021 r. przez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego).

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 84 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie: powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa w okresie 12 miesięcy poprzedzający okres przystąpienie do projektu;

FORMY WSPARCIA

Dla Uczestników Projektu w ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • Jednorazowa dotacja bezzwrotna na założenie działalności gospodarczej
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Wsparcie pomostowe finansowe
  • Wsparcie pomostowe doradcze

TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie
01.03.2020 – 30.09.2021


PROJEKT "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ"Projekt "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ" realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości