EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


30.08.2011|Radom „Nowe perspektywy” Instytut Runku Pracy

Trwa rekrutacja do projektu „Nowe perspektywy” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego realizację szkoleń na 5 atrakcyjnych kierunkach. Projekt realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na terenie woj. mazowieckiego. Do projektu zapraszamy rolników i ich domowników posiadających ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Projekt „Nowe perspektywy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany jest na terenie woj. mazowieckiego (powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, lipski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski). Biuro projektu znajduje się w Radomiu.

Projekt skierowany jest do 80 osób dorosłych, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn, rolników i domowników zamieszkujących na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na terenie Subregionu Radomskiego. Projekt skierowany jest do osób, które wykonują działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcą zmienić kwalifikacje zawodowe i podjąć zatrudnienie w nowym zawodzie, w sferze poza rolnictwem.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia w procesie przekwalifikowania 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn) odchodzących z rolnictwa z terenu Subregionu Radomskiego i adaptacja ich kwalifikacji zawodowych do wymogów lokalnego rynku pracy.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie realizacji projektu.

Zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń i spotkań, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r.

Zapraszamy do Biura projektu w Radomiu:
ul. Żeromskiego 94/112,
26-600 Radom,
tel. 48 370 35 03,
radom@eds-fundacja.pl
www.irp-fundacja.pl/np