EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


06.05.2011 Kielce Zakończenie projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” Instytut Rynku Pracy

Po dziewięciu miesiącach pracy 1 czerwca zakończyły się działania w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach”. Brało w nim udział 144 nauczycieli, którzy uczestniczyli w zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego, profilaktyki i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu.

Każdy z uczestników odbył w sumie 80 godzin szkolenia.

Jak wykazała ewaluacja projektu, praca trenerów, część merytoryczna oraz organizacyjna zostały bardzo wysoko ocenione przez beneficjentów.

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na osiągniecie rezultatów miękkich (określanych jako różnica wiedzy przed i po szkoleniu) we wszystkich grupach uczestniczących w projekcie. Warte podkreślenie jest to, że wskaźniki przekroczyły 40% również w grupach zaawansowanych, gdzie uczestnicy dysponowali już wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Świadczy to o odpowiednim dopasowaniu treści i metodologii pracy przez trenerów w stosunku do uczestników z poszczególnych grup.  W niektórych przypadkach, jak na przykład w grupie 1 i 5, wzrost wiedzy mierzony kwestionariuszem umiejętności miękkich znacznie przekroczył 80%.   

Projekt tym samym można uznać za sukces i dobry przykład wykorzystania funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.