EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


15.09.2010 Kielce „Wracam do pracy!”
– Nowy Projekt realizowany w województwie świętokrzyskim
Instytut Rynku Pracy

Z dniem 01.09.2010 r rozpoczęła się realizacja nowego projektu Instytutu Rynku Pracy na terenie woj. świętokrzyskiego. Projekt „Wracam do pracy!” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Celem projektu „Wracam do pracy!” jest podniesienie aktywności zawodowej kobiet nieposiadających zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w urzędach pracy i niezarejestrowanych), zgłaszających chęć podjęcia pracy oraz mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach działań projektowych uczestniczki będą brały udział w indywidualnym oraz grupowym poradnictwie zawodowym i szkoleniu komputerowym. Kolejnym etapem są szkolenia zawodowe, które obejmują swym zakresem sześć kierunków: administracja i zarządzanie sekretariatem, podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych, handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej, grafika komputerowa, florystyka, kucharz małej gastronomii. Ostatnim etapem udziału w projekcie jest 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawców, którego celem jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Ze środków projektu pokryte zostaną koszty badań lekarskich, wynagrodzenia dla stażystki (stypendium stażowe) oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia.

Więcej informacji w witrynie projektu.