EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


29.07.2009 Lublin
Oferta dotycząca przeprowadzenia badań w projekcie „Euro 2012 – diagnoza i prognoza" Instytut Rynku Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczacą przeprowadzenia badań ilościowych w projekcie „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza". Termin składania ofert upływa z dniem 14.08.2009 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: przeprowadzenia badań ilościowych w projekcie
„Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”

W związku z realizacją projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań ilościowych. Planowany termin badań: sierpień – listopad 2009.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis grupy badawczej
- 1350 przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego
- dobór warstwowo – losowy grupy, warstwy: wielkość firmy (mikro, małe, średnie, duże), subregiony (lubelski, chełmsko – zamojski, bialskopodlaski), branże (przede wszystkim budowlana, hotelarsko – gastronomiczna, turystyczna, handlowa, transportowa)
- wielkość grupy: 30 firm x 3 wielkości firmy x 3 subregiony x 5 branż = 1350 przedsiębiorstw
Sposób doboru grupy badawczej
- zebranie danych poprzez indywidualne spotkanie ankietera z osobą reprezentującą badane przedsiębiorstwo/właścicielem, w oparciu o wystandaryzowaną ankietę dostarczoną przez Zamawiającego
- czas trwania 1 badania 1,5 – 2 godz.
Termin realizacji
08.2009 – 11.2009
Obszar realizacji
województwo lubelskie
Osoby realizujące badania
posiadające doświadczenie w realizacji podobnych badań ankietowych
Założenia organizacyjne
- Wykonawca pozyskuje bazę danych (firm) z GUS
- Wykonawca dostarcza Zamawiającemu uzupełnione ankiety sukcesywnie co 2 tygodnie w terminie do 5 dni roboczych (razem 1350 szt.)
- po zakończonych badaniach Wykonawca:
a) przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie wykonanych badań zgodnie z załącznikiem nr 1
b) przekazuje Zamawiającemu bazę danych pozyskanych do badań w formie zapisu na płycie CD (2 kopie)
Maksymalna cena
135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)


II Warunki formalne:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i powinna zawierać:
  1. nazwę i adres firmy
  2. datę sporządzenia oferty
  3. oferowaną cenę
  4. termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi
  5. opis doświadczenia w zakresie realizacji badań o tematyce rynku pracy, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
 4. Oferta powinna być czytelna i wypełniona w języku polskim.
 5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 3) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
 6. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 7. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” oraz datą i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 8. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym.
 9. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu min. 3 badań o tematyce rynku pracy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena – 60%
 2. doświadczenie firmy w realizacji podobnych zadań – 40%

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

Termin składania ofert upływa z dniem 14.08.2009 r. o godz. 16.30.
Decyduje data i godzina wpłynięcia/dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Kontakt:
Maria Grzybała
Renata Dąbrowska – Jagieło
tel. 081 536 10 96
m.grzybala@irp-fundacja.pl
r.dabrowska@irp-fundacja.pl


DO POBRANIA : 

Zapytanie ofertowe : MS Word ; PDF
Załącznik nr 1: Potwierdzenie wykonania badań : MS Word ; PDF
Załącznik nr 2: Wzór oferty Wykonawcy : MS Word ; PDF
Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków : MS Word ; PDF

Informacja w witrynie Instytutu Rynku Pracy


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ