EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


24.05.2009. Lublin Projekt badawczy: Analiza gospodarcza Lubelszczyzny przed Euro 2012 już trwaa Instytut Rynku Pracy

Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza

Realizacja projektu pt. „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2009 na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Głównym celem projektu jest pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w województwie lubelskim, adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji EURO 2012.

Cele szczegółowe projektu sformułowano następująco:

  • pozyskanie kompleksowych danych na temat potrzeb, możliwości i kierunków rozwojowych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego,
  • dostarczenie wysokiej jakości analiz empirycznych i prognoz dotyczących możliwych trendów i zmian gospodarczych w województwie lubelskim, w tym popytu na pracę w zawodach deficytowych , w szczególności w kontekście organizacji EURO 2012,
  • dostarczenie organizacjom przedsiębiorstw, samorządom, instytucjom rynku pracy itp. narzędzi do kształtowania polityki zatrudnienia w województwie lubelskim,
  • dostarczenie organizacjom przedsiębiorstw, samorządom, instytucjom rynku pracy itp. prognozy na temat wpływu organizacji EURO 2012 na rozwój przedsiębiorstw i popytu na pracę.

Rozpoczynamy działania promocyjne i informacyjne obejmujące opracowanie strony internetowej projektu, zakup tablicy wizualizacyjnej, opracowanie projektu i wykonanie materiałów promocyjnych (ulotki, baner, naklejki, plakaty).

Zespół merytoryczny rozpoczął prace nad przygotowaniem metodologii badań i narzędzi badawczych: kwestionariuszy ankiety, scenariuszy fokusów i wywiadów pogłębionych.

Kontakt:
Renata Dąbrowska - Jagieło (Kierownik projektu),
Maria Grzybała (Asystent projektu)
Tel. 081 536 10 96
r.dabrowska@irp-fundacja.pl; m.grzybala@irp-fundacja.pl