EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


Nasutów 13-14.12.2007 Dialog społeczny w Polsce EZA , Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw ,
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni

EZA (Europejskie Centrum ds. Pracowniczych, www.eza.org), Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl) oraz Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” (www.solidarnosc.org.pl/lublin) zorganizowały seminarium „Dialog społeczny w Polsce”, które odbyło się w dniach 13- 14 grudnia 2007 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina.

W Polsce coraz szerzej dostrzegana jest potrzeba wzmocnienia i ponownego ożywienia dialogu społecznego na wszystkich poziomach. Seminarium było okazją do refleksji nad istotą i zadaniami dialogu społecznego w Polsce. Gościem specjalnym seminarium była Roswitha Gottbehüt, Sekretarz Generalna EZA. EZA jest organizacją wspieraną przez Komisję Europejską skupiającą organizacje pracowników z krajów europejskich. Jest to instytucja kształceniowa oraz płaszczyzna wymiany poglądów, inspiracji oraz wspólnych projektów. Prezentacja była okazją do zapoznania się doświadczeniami EZA w zakresie dialogu społecznego. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści dialogu społecznego reprezentujący świat nauki, związki zawodowe, pracodawców oraz organizacje pozarządowe.

STRESZCZENIE SEMINARIUM

EZA (Europejskie Centrum ds. Pracowniczych, www.eza.org), Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” (www.solidarnosc.org.pl/lublin) w dniach 13- 14. grudnia 2007 zorganizowały wspólnie seminarium „Dialog społeczny w Polsce”. Wśród uczestników i prelegentów byli reprezentanci NSZZ „Solidarność”, administracji, sektora pozarządowego i świata nauki.

Spotkanie otworzył Prezes Fundacji Tomasz Różniak, podkreślając wagę dialogu społecznego we współczesnych czasach. Roswitha Gottbehüt, Sekretarz Generalna EZA, gość specjalny seminarium w krótkim wprowadzeniu zaprezentowała główne obszary działalności EZA. EZA jest europejską organizacją dachową skupiającą 60 podmiotów. Rocznie EZA organizuje około 60 seminariów poświęconych różnym tematom, między innymi dialog społeczny, rola związków zawodowych, prawa pracowników, polityka społeczna. Centrum otwarte jest na propozycje nowych tematów spotkań i seminariów.


Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”.

Kolejne wystąpienie poświęcone było definicji dialogu społecznego; próbę definicji podjął Pan Andrzej Zybała, reprezentant Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego. Pan Zybała podkreślił konstytucyjne usankcjonowanie dialogu społecznego w Polsce. W kolejnych słowach dokonał prezentacji przeglądu form dialogu społecznego w Polsce na różnych szczeblach. Z tematem dialogu ściśle związane jest zagadnienie paktów społecznych jako jeden z owoców dialogu. W Polsce doszło do podpisania jedynego paktu w roku 1993, dotyczył on podtrzymania procesów transformacji rynkowej. Pan Zybała podkreślił, że dialog poza poziomem centralnym, wojewódzkim czy branżowym odbywa się również na poziomie lokalnym; jednym z jego efektów są lokalne partnerstwa. Służą one głównie rozwiązywaniu problemów rynku pracy i wspieraniu szczególnie tych, którzy najsłabiej funkcjonują na tym rynku. Na uwagę zasługuje Pakt Siemianowicki działający w oparciu o 20 projektów adresowanych między innymi do młodzieży z wykształceniem zawodowym i bezrobotnych do lat 40. Takie przykłady jak Siemianowicki to dobry przykład efektywności dialogu społecznego, generalnie w Polsce jednak dialog społeczny nie działa sprawnie, a powołane instytucje są mało efektywne.

Kolejna prezentacja dokonana przez Annę Moskwę poświęcona była Chrześcijańskiemu Tygodniowi Społecznemu. Jest to inicjatywa polskich środowisk opartych na wartościach chrześcijańskich zaangażowanych społecznie. Spotkanie odbędzie się w terminie 11- 13 kwietnia we Wrocławiu pod hasłem „Wspólnotowość szansą rozwoju Polski”. Przygotowaniem do spotkania we Wrocławiu jest praca w grupach roboczych skupiających się na następujących tematach: dialog społeczny i umowa społeczna; wspólnota polityczna, rodzina na rynku pracy, wychowanie, partnerstwo szansą na rozwój społeczny, imigracja nowym wyzwaniem dla wpólnotowości w Polsce, nowa rola Kościoła w życiu społecznym, solidarność. Poszczególne grupy spotkają się kilka razy przed wrocławską sesją wypracowując własne stanowiska w poszczególnych tematach. Tydzień Społeczny jest spotkaniem osób, grup, organizacji i dzieł chrześcijańskich podejmujących tematy społeczne w swojej codziennej pracy zarówno w sferze myśli, jak i konkretnych rozwiązań.

Kolejny dzień spotkania otworzyła Pani Roswitha Gottbehüt, Sekretarz Generalna EZA. W swoim wystąpieniu zaprezentowała wagę dialogu społecznego w Europie. Jako jedno z podstawowych zadań dialogu wskazała zapewnienie spokoju społecznego. Określiła dialog społeczny jako jeden z warunków działającej gospodarki rynkowej zwiększających szanse kraju w konkurencji na globalnym rynku gospodarczym. By mógł być skuteczny, wymaga zdolności do kompromisu, pluralizmu oraz autonomiczności partnerów.

W kolejnym panelu, prowadzonym przez Doktora Rożnowskiego, wzięli udział Marian Król, Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” oraz Zdzisław Denysiuk, Przewodniczący Regionu Chełm. Tematem dyskusji była rola związków zawodowych w budowaniu dialogu społecznego. Pan Król podkreślił, iż demokracja oparta jest na dialogu społecznym. Ważnym poziomem dialogu jest poziom zakładu pracy, gdzie odbywa się właściwie stały dialog. W swojej prezentacji podkreślił również ogromną rolę rządu w dialogu społecznym, określając zadanie rządu jako fundamentalnego gwaranta dialogu. Pan Denysiuk podkreślił rolę dialogu na poziomie zakładu pracy, zaznaczając ważną rolę zaufania w tym dialogu.

Kolejnym punktem był panel prowadzony przez Prezesa Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw, Tomasza Różniaka. Uczestnikami panelu byli: Michał Drozdek, Przewodniczący Instytutu Chrześcijańsko- Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego oraz dr Andrzej Juros z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dyskusja poświęcona była zadaniom i przyszłości dialogu społecznego w Polsce. Pan Drozdek podkreślił deficyt dialogu społecznego w Polsce, jako przyczyny podając deficyt państwa i deficyt demokracji. Przejawia się to między innymi w braku łączności pomiędzy państwem a narodem, scentralizowanym systemie państwowym, który nie potrafi przyjmować innowacji. Państwo polskie budowane jest niejako od początku przez ostatnie 17 lat. Jednym z wyzwań jest dialog obywatelski, poszerzenie zakresu autonomii obywateli, kształtowanie wspólnoty lokalnej oraz pogłębianie kompetencji jak tworzyć społeczeństwo.

Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”. Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”. Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”. Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”.


Pan Doktor Juros zaznaczył znaczenie partnerstw lokalnych w rozwiązywaniu problemów i wyzwań wspólnot. Nie jest to efekt natychmiastowy, ale owoc wieloletniej pracy. Dobrymi przykładami z regionu lubelskiego jest Janów Lubelski i Chełm.

Seminarium było okazją do wielu dyskusji i wymiany zdań na temat funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce. Temat dialogu społecznego jest jednym z podstawowych wyzwań w Polsce zarówno na poziomie centralnym, wojewódzkim poprzez lokalny aż do poszczególnych zakładów pracy. Powinniśmy korzystać z doświadczeń zagranicznych i uczyć się od naszych partnerów, przenosząc na grunt polski najlepsze praktyki. Dotyczy to również dobrych przykładów dialogu prowadzonych w Polsce, które są często nieznane i nieupowszechniane. Okazją do wymiany doświadczeń są między innymi takie seminaria.

Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”. Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”. Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”. Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”. Seminarium „Dialog społeczny w Polsce”.

Tak zapowiadaliśmy seminarium ...

Szanowni Państwo,

EZA (Europejskie Centrum ds. Pracowniczych, www.eza.org), Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” (www.solidarnosc.org.pl/lublin) zapraszają do udziału w seminarium „Dialog społeczny w Polsce”, które odbędzie w dniach 13- 14 grudnia 2007 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina.

W Polsce coraz szerzej dostrzegana jest potrzeba wzmocnienia i ponownego ożywienia dialogu społecznego na wszystkich poziomach. Seminarium będzie okazją do refleksji nad istotą i zadaniami dialogu społecznego w Polsce. Będzie ono spotkaniem partnerów dialogu i okazją do wspólnego poszukiwania rozwiązań na przyszłość. Gościem specjalnym seminarium będzie Roswitha Gottbehüt, Sekretarz Generalna EZA. EZA jest organizacją wspieraną przez Komisję Europejską skupiającą organizacje pracowników z krajów europejskich. Jest to instytucja kształceniowa oraz płaszczyzna wymiany poglądów, inspiracji oraz wspólnych projektów. Prezentacja będzie okazja do zapoznania się doświadczeniami EZA w zakresie dialogu społecznego. Wśród prelegentów znajdują się specjaliści dialogu społecznego reprezentujący świat nauki, związki zawodowe, pracodawców oraz organizacje pozarządowe.

Wszystkim uczestnikom seminarium zapewniamy nocleg i wyżywienie w w/w ośrodku.


Szczegółowy plan przedsięwzięcia
karta zgłoszeniowa

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 grudnia 2007
w biurze Fundacji ul. Leszczyńskiego 14/ 1-3, 20- 069 Lublin,
Anna Moskwa tel. +48 81 534 61 91, GSM 0-662 257 292
oraz e-mail: a.moskwa@eds-fundacja.pl.
karta zgłoszeniowa

Serdecznie zapraszamy do udziału!"Dialog społeczny w Polsce" Nasutów, 13-14.12.2007
PLAN SEMINARIUM


Czwartek 13.12.2007

16.00- 16. 30
Przyjazd i rejestracja uczestników

16. 30
Wprowadzenie

Tomasz Różniak- Prezes Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw
Roswitha Gottbehüt- Sekretarz Generalna EZA- Europejskiego Zrzeszenia ds. Pracowniczych

17.00
Czym jest dialog społeczny? - próba definicji
Andrzej Zybała, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego

18.00
Rola Tygodni Społecznych w budowaniu dialogu społecznego

Anna Moskwa, Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw

19.00
Kolacja

20.00
Spotkanie prowadzących grupy tematyczne Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

Piątek 14.12.2007

8.00
Śniadanie

9.00
Dialog społeczny w Europie - rola działalności EZA (Europejskiego Zrzeszenia ds. Pracowniczych) w budowaniu dialogu społecznego
Roswitha Gottbehüt- Sekretarz Generalna EZA

10.00
Podstawy dialogu społecznego w Polsce- rola związków zawodowych w budowaniu dialogu społecznego w Polsce- panel dyskusyjny
Zdzisław Denysiuk, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Chełm
Longin Komołowski, Poseł na Sejm RP, b. Wicepremier i Minister Pracy i Polityki Socjalnej;
Marian Król, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni
Dr Bohdan Rożnowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11. 30
Przerwa

12. 00
Przyszłość i wyzwania dialogu społecznego- dyskusja panelowa
Prowadzenie: Tomasz Różniak- Prezes Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw
Uczestnicy: Michał Drozdek, Prezes Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego Dr Andrzej Juros- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Przedstawiciel Organizacji Pracodawców

13. 30
Podsumowanie

14.00
Obiad

15.00
Spotkanie grup roboczych Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

Szczegółowy plan
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ