EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


10.05.2006 Konkurs dla młodzieży „Jak dziś być patriotą?” Akademia "Złota 9"

Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych Lubelszczyzny do udziału w konkursie „Jak dziś być patriotą?”. Gimnazjaliści i licealiści mogą uczestniczyć w konkursie zorganizowanym w ramach szkoły służby obywatelskiej Akademii Złota 9.

Prace pisemne należy nadsyłać

do dnia 23 maja 2007

na adres Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,

ul Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin

z dopiskiem „Konkurs. Akademia Złota 9”.

Na dole strony do pobrania regulamin konkursu.
REGULAMIN KONKURSU

dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych
„Jak dziś być patriotą?”

Organizatorzy:
Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Uczestnicy:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu województwa lubelskiego

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST:

  • napisanie pracy na temat konkursu. Praca nie powinna przekraczać dwóch strony maszynopisu A-4
  • przesłanie pracy do 23 maja 2007r. na adres Fundacji: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin

Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

  • imię i nazwisko autora oraz wiek,
  • dokładny adres szkoły, numer telefonu, e-mail
  • imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie ( w tym przypadku należy podać dokładny adres autora pracy)
  • oświadczenie:

Wyrażam zgodę na:
umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatorów, z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych z Konkursem oraz wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

...........................................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodzica-opiekuna)

Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się 2 czerwca 2007r. w Lublinie. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

  • Przewidziano przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień.
  • Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.
  • Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej www.eds-fundacja.pl
  • Informacje o konkursie: Sergiusz Kieruzel, Akademia Złota 9, tel.: 081 5346191 fax: 0815346192