EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


26.01.2007 Priorytet! Centrum Mediów Obywatelskich

Priorytet! to nazwa działań podejmowanych przez młodych ludzi z Polski, Niemiec, Francji, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu i Gruzji, które mają na celu przybliżyć Europę młodzieży. Przez dwa lata młodzież będzie pracować nad serwisem informacyjnym o edukacji nieformalnej, działaniach młodzieżowych i lokalnych inicjatywach organizacji obywatelskich w Europie.

Dla młodzieży i organizacji obywatelskich stworzony zostanie społecznościowy serwis telewizji internetowej ngotv.eu. Ponadto odbywać się będą szkolenia i międzynarodowe warsztaty medialne, w czasie których młodzież będzie mogła nauczyć się pracy z kamerą, nieliniowej edycji plików video, konwersji plików video, technik prowadzenia wywiadów oraz edytowania serwisu internetowego ngotv.eu.

Priotytet: Youth!

Priorytet! to także nazwa europejskiego serwisu informacyjnego emitowanego w telewizji internetowej ngotv.eu Do produkcji serwisu informacyjnego będzie mogła przystąpić każda organizacja skupiona w ramach stowarzyszenia Youth4Media Network, a także organizacje obywatelskie z Gruzji i Azerbejdżanu. Serwis będzie produkowany tylko i wyłącznie przez zainteresowane organizacje i grupy młodzieżowe, które same zdecydują na temat częstotliwości nadawania serwisu, wersji językowych, godziny emisji ect. Priorytet! będzie informował o wszystkim co dotyczy młodzieży, edukacji i międzynarodowej współpracy.
Priorytet! będzie nie tylko emitowany w społecznościowej telewizji internetowej, ale także możliwy do subskrypcji w formie podcastu. Wyprodukowane zostaną także 4 półgodzinne magazyny telewizyjne Priorytet: Europa! z informacjami na temat Unii Europejskiej.

ngotv.eu – telewizja otwarta

ngotv.eu to społecznościowy serwis telewizji internetowej współtworzony przez młodzież z różnych państw Europy. W serwisie znajdą się materiały on demand (VoD) wyprodukowane przez młodzież w czasie międzynarodowych warsztatów medialnych oraz wszystkie produkcje organizacji członkowskich stowarzyszenia Youth4Media Network. Ponadto w ngotv.eu emitowany będzie serwis informacyjny Priorytet! oraz Priorytet! flash. Serwis ngotv.eu ma zostać otwarty dla amatorskich filmów video wgrywanych po uprzednim zarejestrowaniu. Liczymy przede wszystkim na produkcje organizacji obywatelskich.

Cele projektu:

 • opracowanie programu szkolenia pracowników młodzieżowych w zakresie mediów obywatelskich – plan pięciodniowych warsztatów mających wyszkolić pracowników młodzieżowych w zakresie promocji działań swojej organizacji/ grupy w mediach obywatelskich
 • przekazanie kompetencji w zakresie tworzenia materiałów audiowizualnych do telewizji internetowej
 • wyszkolenie grupy multiplikatorów mediów obywatelskich
 • poprawa jakości projektów młodzieżowych poprzez wymianę doświadczeń i transfer know-how w zakresie mediów obywatelskich
 • stworzenie społecznościowego serwisu telewizji internetowej ngotv.eu
 • rozpowszechnienie informacji na temat Programu Młodzież w działaniu oraz międzynarodowej współpracy młodzieży w Europie Wschodniej i na Kaukazie
 • produkcja serwisu informacyjnego Priorytet! dostępnego w społecznościowym serwisie ngotv.eu
 • uwrażliwienie młodzieży z Niemiec, Francji i Polski na sytuację w Europie Wschodniej i państwach regionu Kaukazu
 • wzmocnienie partnerstwa i poczucia solidarności między młodzieżą z Europy Zachodniej i Wschodniej
 • wsparcie uczestnictwa młodzieży w społeczeństwie obywatelskim
 • wsparcie rozwoju centrów mediów obywatelskich na Ukrainie, w Gruzji, Azerbejdżanie i na Białorusi
 • rozszerzenie Europejskiego Stowarzyszenia Youth4Media Network o nowe organizacje z Azerbejdżanu i Gruzji

media obywatelskie – moduł szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych

Moduł szkoleniowy opracowany przez grupę roboczą AG1 – Trening (Polska, Niemcy, Francja, Ukraina) zawierać będzie plan pięciodniowego szkolenia dla pracowników młodzieżowych w zakresie mediów obywatelskich oraz podstawowe informacje na temat tego jak stworzyć materiał audiowizualny z wymiany młodzieży i umieścić go na społecznościowym serwisie telewizji internetowej ngotv.eu

szkolenia dla multiplikatorów mediów obywatelskich

W czerwcu 2007 w Orleanie oraz w kwietniu 2008 w Lublinie odbędą się pięciodniowe szkolenia dla pracowników młodzieżowych z siedmiu organizacji członkowskich, w trakcie których wypróbowany będzie moduł szkoleniowy, a także przeszkolone nowe osoby.

lokalna praca z młodzieżą

Każdy przeszkolony multiplikator będzie miał za zadanie przygotować grupę młodzieży na międzynarodowe warsztaty medialne (sierpień 2007 Münster, czerwiec 2008 Lublin, sierpień 2008 Münster). Ponadto grupy młodzieży w każdym państwie będą produkować materiały do serwisu informacyjnego Priorytet! oraz zbierać materiał filmowy do produkcji magazynów telewizyjnych Priorytet: Europa!. Młodzież z Lublina będzie koordynować pracę nad serwisem informacyjnym, edycją ngotv.eu oraz będzie produkować podcasty. Materiał od organizacji partnerskich będzie przesyłany na serwer drogą internetową.

międzynarodowe warsztaty medialne

Młodzież z siedmiu państw członkowskich spotka się 3 razy w czasie międzynarodowych warsztatów medialnych, w trakcie których wyprodukuje 4 półgodzinne magazyny telewizyjne Priorytet: Europa! nadawane w OTV Münster, w serwisie ngotv.eu, a następnie dostępne jako VoD. W czasie warsztatów młodzież będzie pracować także nad edycją ngotv.eu.

materiały audiowizualne

Cztery magazyny telewizyjne Priorytet: Europa! oraz najciekawsze materiały audiowizualne dostępne będą na płytach CD i rozpowszechnione w czasie regionalnych konferencji w Łucku (listopad 2007), Tbilisi (październik 2008) oraz podczas konferencji zamykającej projekt Free Media Bridges w Łucku (grudzień 2008).

rozszerzenie European Youth4Media Network Association

Organizacje partnerskie z Azerbejdżanu i Gruzji zostaną zaproszone do członkostwa w stowarzyszeniu Youth4Media, ale ich przystąpienie do stowarzyszenia będzie możliwe dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich działań w ramach projektu Free Media Bridges.

regionalne konferencje

Promocja mediów obywatelskich, międzynarodowej współpracy młodzieży, programu Młodzież w działaniu oraz społecznościowego serwisu ngotv.eu. będzie miała miejsce podczas konferencji organizowanych w Łucku (listopad 2007) i Tbilisi (październik 2008).

Priorytet! i ngotv.eu produkowane będą

w ramach projektu Free Media Bridges from East to West

współfinansowanego przez Komisję Europejską.