EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


Sergiusz Kieruzel Przedsiębiorstwo społeczne przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie Centrum Edukacji Społecznej | obecnie : Instytut Rynku Pracy

Powstanie przedsiębiorstwo społeczne przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie w ramach projektu: W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków. Projekt finansowany jest z Programu Equal Unii Europejskiej. – Innowacja i partnerstwo w zwalczaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w woj. lubelskim (powiaty: lubelski ziemski i biłgorajski) oraz w woj. warmińsko-mazurskim (powiat: ełcki i nidzicki). Celem projektu jest wyrównywanie szans na rynku pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wdrażanie nowych form zatrudniania poprzez tworzenie przedsiębiorstw społecznych. W projekcie realizowanym przez EDS udział weźmie grupa 30 kobiet długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich. Efektem szkolenia i praktyki zawodowej będzie utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwo społeczne przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.

Cel działania: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród kobiet z terenów wiejskich poprzez podniesienie ich kwalifikacji społecznych i zawodowych wraz z nabyciem umiejętności praktycznych

Formy działania:

 • Utworzenie Gminnego Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej
 • Szkolenie kobiet z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej – (narzędzia i techniki poszukiwania pracy, autoprezentacja, prowadzenie rozmów, sposoby poszukiwania ofert pracy, elastyczne formy zatrudnienia, samozatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji) oraz obsługi nowoczesnych narzędzi pracy
 • Praktyki zawodowe dla kobiet umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń zawodowych – praktyki pod katem planowanych prac realizowanych przez przedsiębiorstwo społeczne
 • Utworzenie na bazie w/w przedsiębiorstwa społecznego, przedsiębiorstwo działać będzie jako spółdzielnia lub stowarzyszenie we współpracy z EDS. Niewykluczona jest także forma tzw. zakładu gospodarczego, który w przyszłości przyjmie samodzielna formę prawną. (Powyższe sprawy organizacyjne będą rozstrzygane w zależności od możliwości wykorzystania środków na realizacje projektu)

Przedsiębiorstwo społeczne działać będzie w następujących obszarach:

 • Usługi cateringowe – organizacja oraz obsługa spotkań plenerowych, konferencji, pikników, imprez lokalnych, uroczystości rodzinnych
 • Usługi w zakresie sprzątania (pomieszczenia firm, instytucji, place wokół firm, odśnieżanie)
 • Usługi pielęgnacji terenów (nasadzenia, podlewanie, strzyżenie – firmy i klienci indywidualni)

W/w usługi wykonywane będą na terenie gminy oraz gmin sąsiednich.

Do realizacji w/w usług zatrudnione zostaną osoby, które zostaną przeszkolone w ramach projektu. Planowane inwestycje oraz sprzęt do zakupienia związany będzie z realizacja w/w usług i prac.

Przedsiębiorstwo społeczne utworzone w ramach działań projektu współpracować będzie z ośrodkiem szkoleniowo-konferencyjnym Europejskim Domem Spotkań położonym w Nasutowie k/Lublina. Ośrodek dysponuje odpowiednim terenem do organizacji imprez plenerowych, które mogą odbywać się w odpowiednim namiocie z wyposażeniem oraz zapleczem kuchennym pozwalającym przygotowywać produkty używane podczas cateringu. Dodatkowo usługa taka świadczona będzie wyjazdowo na zlecenia różnorodnych organizatorów (organizacje, firmy, samorządy). Usługi sprzątania i ogrodnicze świadczone będą na zlecenia lokalne oraz z uwagi na bliską odległość z terenu Lublina.

Realizacja zaplanowanej formy działań pozwoli na stworzenie kilku stałych i okresowych miejsc pracy.

Planowane zasoby:

Przedsiębiorstwo będzie miało siedzibę w budynku ośrodka. Zostanie wykonany remont pomieszczenia (adaptacja), przystosowanie na potrzeby biurowe i magazynowe.

Główne etapy organizacji:

 • Szkolenie uczestniczek i doradztwo w ramach Gminnego Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej (2 grupy po 15 osób)
 • Powołanie przedsiębiorstwa społecznego i ustalenie jego statusu
 • Praktyki dla beneficjentów
 • Adaptacja pomieszczenia na potrzeby przedsiębiorstwa

Współpraca:

 • UG Niemce, OPS Niemce,
 • PUP Lublin
 • Lokalni pracodawcy
 • Lokalne organizacje

Instytut Rynku Pracy