EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Klub Integracji Społecznej
„RAZEM”NowyStaw

Klub Integracji Społecznej „RAZEM”.

Z radością informujemy, że Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powołał Klub Integracji Społecznej „RAZEM”.
Projekt ten realizowany jest na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami gminy Józefów nad Wisłą.. Poprzez utworzony klub chcemy dokonać identyfikacji potrzeb tych osób oraz włączyć je i wzmocnić w aktywniejszym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym.

Realizowany projekt będzie służył objęciu osób uczestniczących w zajęciach KIS i zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizujących w ramach reintegracji społecznej dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, a także umożliwieniu osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym.


druga edycja projektu: Klub Integracji Społecznej „RAZEM”

Z radością informujemy, że ruszyła druga edycja projektu: Klub Integracji Społecznej „RAZEM” prowadzonej przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw .

Podobnie jak w poprzednim roku jest on realizowany na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami gminy Józefów nad Wisłą. Poprzez utworzony klub chcemy dokonać identyfikacji potrzeb tych osób oraz włączyć je i wzmocnić w aktywniejszym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym.

Obecnie uczestniczkami zajęć jest 12 kobiet zamieszkujących na terenie gminy.  

Wszystkie zajęcia aktywizujące realizowane są przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Józefowie oraz Gminnym Cenrtum Kultury, które jest miejscem zajęć i spotkań  dla beneficjentek.


W  ramach klubu przewidziane i realizowane są od czerwca 2020 takie formy wsparcia jak:

  • zajęcia integracyjne
  • konsultacje psychologiczne
  • poradnictwo prawne
  • doradztwo zawodowe
  • zajęcia plastyczne, sportowe oraz ogólno-rozwojowe
  • zajęcia komputerowe
  • kursy zawodowe i edukacyjne
  • warsztaty z zakresu Ekonomii Społecznej

Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień 2020.

Miejsce realizacji projektu:
ul. Parkowa 13, 24-340 Józefów nad WisłąKlub Integracji Społecznej „RAZEM”

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa
Program: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

Dofinansowanie: 63 340 PLN
Całkowita wartość inwestycji: 70 480 PLNNowyStaw