INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW

PUBLIKACJE INSTYTUTU


Międzynarodowy projekt z zakresu doradztwa zawodowego

TRANSFER KNOW_HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

Witryna internetowa projektu
Platforma internetowa doradztwa zawodowego

Multimedialny przewodnik dla młodych po rynku pracy

W dziesięciu krótkich filmach przedstawiamy poradnik krok po kroku po rynku pracy dla młodego człowieka.
Zachęcamy do obejrzenia i mamy nadzieję, że będą inspiracją do poszukiwania swojej drogi życia i realizacji marzeń zawodowych.

1. Gdzie szukać ofert pracy?
2. Jak przygotować się i czego spodziewać się po rozmowie kwalifikacyjnej?
3. Jak dobrze wykorzystać studia jako czas przygotowania do rynku pracy?
4. Jak przygotować dobre cv?
5. Jaka jest rola i zadania urzędu pracy?
6. Jak zarejestrować własną działalność?
7. Jak skorzystać środki UE w rozwoju zawodowym?
8. Jakie są formy elastycznych form zatrudnienia?
9. Jakie prawa i obowiązki ma pracownik?
10. Czy wolontariat może pomóc na rynku pracy?Dobre praktyki w zakresie doradztwa zawodowego Polska, Ukraina, Białoruś, Norwegia

Publikacja - wersja PDF

Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii - Zeszyt Metodyczny /PL/

Publikacja - wersja PDF

Professional counseling in Poland, Ukraine, Belarus and Norway Methodical book /EN/

Publikacja - wersja PDF

Профконсультирование в Польше, Украине, Беларуси и Норвегии Методическое пособие /RU/

Publikacja - wersja PDF

Професійний консалтинг в Польщі, Україні, Білорусії і Норвегії Методичний зошит /UA/

Publikacja - wersja PDF
Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń.

Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy.

Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał, 2010

Publikacja jest owocem pierwszej tury badań przedsiębiorców z terenu Lubelszczyzny, prowadzonych w ramach projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”. Realizowane badania mają na celu zebranie wszystkich ważnych informacji pozwalających na opisanie istotnych czynników wpływających na stan lubelskich przedsiębiorstw, w obszarach dotyczących m.in. kryzysu, polityki zatrudnienia, wykorzystania funduszy europejskich, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw.

Publikacja - wersja PDFRaport z badań realizowanych w ramach projektu:

„Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”

Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał, 2010

Publikacja - wersja PDF
Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny

Paweł Kaczmarczyk (red.), 2008

Publikacja stanowi efekt prowadzonych na terenie miasta Lublin badań gospodarstw domowych, pracodawców oraz studiujących i pracujących w Lublinie obywateli Ukrainy i Białorusi. Taki dobór próby badawczej pozwolił skoncentrować się na czterech wzajemnie powiązanych elementach. Pierwszym z nich była skala, dynamika i struktura współczesnych migracji z Lubelszczyzny. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie są skutki mobilności zagranicznej dla migrantów, ich rodzin oraz społecznosci lokalnych. Drugim aspektem były rozmiary i cechy strukturalne napływu imigrantów, a w szczególnosci problematyka
integracji ekonomicznej cudzoziemców w Lublinie i okolicach. Z elementem tym wiążą sie dwa kolejne. Trzeci dotyczył gotowości do zatrudniania cudzoziemców w Polsce i rozmiarów popytu na pracę obywateli krajów ościennych na polskim rynku pracy. Czwarty stanowi analizę specyficznej grupy imigranckiej, jaką są studenci zagraniczni.
Niniejsze opracowanie zawiera wyniki i wnioski z przeprowadzonych prac badawczych wzbogacone o analizę monograficzną, która stanowi tło i kontekst zawartych rozważań.

Okładka publikacji - wersja PDF Publikacja - wersja PDFpowiekszenie


Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy

Wojciech Otrębski, Bohdan Rożnowski, 2008

Publikacja jest efektem badań kwestionariuszowych, która pozwoliły na rozpoznanie i opisanie wzajemnego spostrzegania się przez poszczególnych uczestników rynku pracy (pracownik z niepełnosprawnością, pracownik sprawny i pracodawca) oraz wynikających z tych spostrzeżeń stereotypów jako jednej z głównych przyczyn niepowodzeń w realizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Książka składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze przybliżają podstawy teoretyczne prowadzonych badań. Trzeci rozdział wyjaśnia metodologię, prezentuje grupę i zastosowane metody. Natomiast w czwartym rozdziale szczegółowo opisane są uzyskane wyniki. Całość pracy kończą wnioski z badań i spis bibliograficzny.
Publikacja opracowana została w projekcie "Równe szanse w pracy" zrealizowanym w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Okładka publikacji - wersja PDF Publikacja - wersja PDFpowiekszenie


Zarządzanie projektami społecznymi.

Materiały szkoleniowe dla służb zatrudnienia.

Bohdan Rożnowski (red.), 2007

W ksiązce znaleźć można poszerzenie wiedzy na temat zarządzania projektami społecznymi, wskazanie narzędzi przydatnych w tym zakresie oraz przedstawienie doświadczeń osób zarządzających tego typu projektami. Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom licznej grupy pracowników instytucji rynku pracy, którzy przygotowują się do realizacji projektów, szczególnie tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W publikacji zebrano artykuły traktujące o różnych aspektach zarządzania projektami od planowania począwszy na ewaluacji i rozliczeniu skończywszy. Elementem odróżniającym tę od innych publikacji, istotnym z praktycznego punktu widzenia, są opisy doświadczeń i konkretnych przykładów osób na codzień zarządzających projektami.

Okładka publikacji - wersja PDF Spis treści - wersja PDF
Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie powiatu włodawskiego.

Wyniki badań empirycznych i możliwe kierunki działań

Konrad Konefał, Paweł Stróżak, 2007

Opracowanie stanowi raport z badań zrealizowanych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie na grupie 150 zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie 2007 roku. Zawiera analizy dotyczące:

  1. wielu aspektów fukncjonowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy (plany, oczekiwania, doświadczenia),
  2. rynku pracy powiatu włodawskiego widzianego oczami osób poszukujących na nim pracy
  3. oceny jakości funkcjonowania urzędu pracy w opiniach jego klientów

Raport został opracowany jako materiał pomocniczy dla strategii rozwoju powiatu włodawskiego.

Publikacja - wersja PDF
Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy

Zamiary emigracyjne, oczekiwania płacowe, trudności doświadczane na rynku pracy, ocena działania władz samorządowych, kondycja przedsiębiorstw w województwie lubelskim to tylko niektóre tematy szczegółowo opisane w naszej najnowszej publikacji „Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy”, która ukazała się pod koniec stycznia.
Niniejsza publikacja jest efektem dwuletnich badań opinii, postaw, planów uczestników rynku pracy w wybranych powiatach woj. lubelskiego (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, lubelski, bialski, chełmski, zamojski, parczewski, puławski, hrubieszowski, biłgorajski). W publikacji zostały podsumowane dwie edycje badań prowadzonych w roku 2005 i 2006 w ramach projektu „Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich” realizowanego w ramach ZPORR.

„Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy” /dokumenty PDF/

Wstęp ; Rozdział 1 ; Rozdział 2 , Rozdział 3 ; Rozdział 4 ; Rozdział 5

Recenzje publikacji
Atrakcyjność zawodowa różnych grup kandydatów do pracy

oraz ocena skuteczności aktywnych form wspierania zatrudnienia w opiniach pracodawców z wybranych powiatów Lubelszczyzny

Raport z badań terenowych zrealizowanych na zamówienie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE, realizowany poda nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Lublin – Nasutów, lipiec 2005

Publikacja - wersja MSWord
Analiza sektora przedsiębiorstw w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Raport powstał w oparciu o informacje dostępne na dzień 30.06.2006 r.

Publikacja - wersja MSWord
Analiza instytucji kształcenia ustawicznego w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Publikacja - wersja MSWord
Analiza szkolnictwa w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Publikacja - wersja MSWord
Katalog instytucji rynku pracy miasta Lublina


Strona tytułowa /PDF/
Publikacja - wersja PDF
Przekonania uczestników lokalnego rynku pracy w Lublinie: młodzież, bezrobotni, pracodawcy


Strona tytułowa /PDF 337 KB/
Spis treści /PDF 69,2 KB/
Treść /PDF 2,37 MB/powiekszenie


Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w świetle opinii pracodawców, pracowników i młodzieży


Publikacja - wersja PDF

IRP

POLECAMY


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


OEWS