INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW

INSTYTUT RYNKU PRACY

Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.


NOWOŚCI INSTYTUTU


2017 r., Lublin "Aktywni od dziś!" EDS - Fundacja Nowy Staw

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie. Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i aktywności społeczno-zawodowej u 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego, które są niezatrudnione oraz zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne i zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże).

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Postaw na biznes!" EDS - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego w powiecie lubartowskim, świdnickim, łęczyńskim i radzyńskim o 40 nowopowstałych przedsiębiorstw i zatrudnienia o 48 nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku nabycia przez 50 osób niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, finansowe i niefinansowe). Koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniesie ok.23 tysięcy złotych.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Drogowskaz" EDS - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno zawodowej u 80 osób (54 kobiet, 26 mężczyzn) niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski, leski, poprzez kompletny program integracji społecznej.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Zmiana na lepsze" EDS - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest zwiększenie aktywności oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia 82 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących teren KOF, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Zaprzyjaźnij się z językiem" EDS - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród 240 osób w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne), pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu z j. Angielskiego TOEIC znanego i honorowanego na międzynarodowym rynku pracy.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01.08.2016 r., Lublin "Akademia Kwalifikacji ICT" IRP - Fundacja Nowy Staw

Z dniem 1 sierpnia 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Akademia Kwalifikacji ICT". Rekrutacja prowadzona jest do 28.02.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w witrynie projektu.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01.06.2016 r., Lublin "Aktywni i pełnosprawni" IRP - Fundacja Nowy Staw

Projekt „Aktywni i pełnosprawni” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, na podstawie umowy podpisanej z WUP Lublin. Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego, w wieku 18-64 lata, bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej 60 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01.06.2016 r., Lublin "Kompetentni" IRP - Fundacja Nowy Staw

Projekt "Kompetentni" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim. Projekt skierowany jest do 144 osób z terenu województwa lubelskiego, w wieku 25 lat i więcej, pracujących oraz bezrobotnych, posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia swoich umiejętności z języka angielskiego. W szczególności zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01.02.2016 r., Lublin "Start do biznesu" IRP - Fundacja Nowy Staw

Projekt "Start do biznesu" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01. Wsparcie kierowane jest do 60 kobiet powyżej 29 roku życia, w tym zarówno bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku 60 kobiet powyżej 29 roku życia bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych do V 2017 r.

WIĘCEJ O PROJEKCIE
WYSZUKAJ Z GOOGLE NA STRONACH FUNDACJI
IRP

POLECAMY


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


OEWS