INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW

ZAPYTANIA OFERTOWE


Warszawa, 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 8/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” – powiat ciechanowski.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 7/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu w trakcie realizacji szkoleń „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” w powiecie ciechanowskim.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 6/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „Zintegrowane systemy informatyczne ERP”-powiat płocki.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 5/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie Catering w trakcie realizacji szkoleń „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” w powiecie płockim.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 4/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia informatyczne z zakresu: Zintegrowane systemy informatyczne ERP.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania

załacznik nr 1 ; załacznik nr 2 ; załacznik nr 3 ; załacznik nr 4 ; załacznik nr 5 ; załacznik nr 6 ;


Warszawa, 24.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 3/AK/2016 - RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu w trakcie realizacji szkoleń z zakresu: "Informatycznego zarządzania projektem".

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, 24.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 2/AK/2016 - RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia szkolenia z zakresu: "Informatycznego zarządzania projektem".

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, 24.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 1/AK/2016 - RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia informatyczne z zakresu: "Informatycznego zarządzania projektem."

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania

Do pobrania: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4; Załącznik nr 5; Załącznik nr 6; Załącznik nr 7


Lublin, dn. 12.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 1/SZ/AiP/2016

dotyczące przeprowadzenie szkoleń zawodowych "Pracownik administracyjno-gospodarczy" w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 02.09.2016 r.

Protokół
do zapytania ofertowego nr: 1/SZ/AiP/2016

dotyczącego przeprowadzenia szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF


Lublin, dn. 12.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 16/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 12.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 15/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 23.09.2016 r.

Protokół wyboru Wykonawcy dotyczący
zaproszenia do składania ofert nr: 15/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF


Lublin, dn. 12.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 14/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 23.09.2016 r.

Protokół wyboru Wykonawcy
dotyczący zaproszenia do składania ofert nr: 14/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF


Lublin, dn. 16.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 13/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu II integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – Indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 16.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 12/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu II integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – Indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 16.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 11/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu II integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – Indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 09.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 10/IRP/AiP/2016

dotyczące Przeprowadzenia 24 godzin dydaktycznych warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 08.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 9/IRP/AiP/2016

dotyczące Przeprowadzenia 48 godzin dydaktycznych treningów kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej dla Uczestników Projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 08.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 8/IRP/AiP/2016

dotyczące Przeprowadzenia 24 godzin dydaktycznych warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 08.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 7/IRP/AiP/2016

dotyczące Przeprowadzenia 24 godzin dydaktycznych warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 21.08.2016 r.

Protokół wyboru Wykonawcy
dotyczący zaproszenia do składania ofert nr: 7/IRP/AiP/2016

dotyczące Przeprowadzenia 24 godzin dydaktycznych warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF


Lublin, dn. 01.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 6/IRP/AiP/2016

dotyczące Przeprowadzenia 24 godzin dydaktycznych warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 01.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 5/IRP/AiP/2016

dotyczące Przeprowadzenia 48 godzin dydaktycznych treningów kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej dla Uczestników Projektu "Aktywni i pełnosprawni"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 "Włączenie społeczne", Działanie 11.1 "Aktywne włączenie" niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 17.07.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 4/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 11.07.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 3/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 04.07.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 2/IRP/AiP/2016

dotyczące osobistego przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu "Aktywni i pełnosprawni"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 "Włączenie społeczne", Działanie 11.1 "Aktywne włączenie" niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 15.07.2016 r.

Protokół wyboru Wykonawcy dotyczący oferty nr: 2/IRP/AiP/2016

zamówienie - osobiste przeprowadzenie Etapu I integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych – Diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”.

Do pobrania: dokument PDF protokołu


Lublin, dn. 04.07.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 1/IRP/AiP/2016

dotyczące przeprowadzenia pośrednictwa pracy w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 04.07.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 1/IRP/AiP/S/2016

dotyczące wynajęcie sali na potrzeby przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych – diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania


Lublin, dn. 15.07.2016 r.

Protokół z rozeznania rynku

Rozeznanie rynku dotyczyło zamówienia na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia Etapu I integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych – Diagnoza potrzeb i indywidualny plan działania (IPD) w ramach projektu „Aktywni i pełnosprawni”.

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 10.04.2015 r.

Do pobrania: dokument PDF z treścią protokołu

Witryna internetowa projektuArchiwalne zapytania ofertowe dostępne pod adresem:
http://www.irp-fundacja.pl/zamowienia/m-000.php

IRP

POLECAMY


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


OEWS