INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW

ARCHIWUM INSTYTUTUMISTRZ PROTETYKI


Projekt "Mistrz protetyki" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. Projekt skierowany jest do 18 uczniów i uczennic kształcących się na kierunku technik dentystyczny z Prywatnego Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego w Płocku, którzy zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa mazowieckiego. Uczniowie mogą skorzystać z trzech form wsparcia: pakietu szkoleń zawodowych , poradnictwa edukacyjno - zawodowego i staży zawodowych. Projekt trwał od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUCZAS NA KOMPETENCJE


Projekt ,,Czas na kompeencje” realizowany jest w ramach PO KL, (Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2), na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany jest na terenie woj. mazowieckiego. Projekt skierowany jest do 120 osób, w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn: w wieku 25-64 lat, nieposiadających zatrudnienia; zamieszkałych na terenie powiatów: makowskiego, pułtuskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, radomskiego oraz w Radomiu ; posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z wyłączeniem osób niesłyszących w stopniu znacznym oraz osób niewidomych). Celem projektu jest wzmocnienie pozycji na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu kompetencji językowych lub ICT 120 dorosłych osób z województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w terminie od 01.07.2014 do 30.06.2015

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUWRACAM DO PRACY!


Projekt ,,Wracam do pracy!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt realizowany jest na terenie woj. lubelskiego. Biuro projektu znajduje się w Lublinie. Projekt skierowany jest do 120 osób (60K,60M) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej osób niepełnoprawnych pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest w terminie 01.04.2014 do 30.06.2015r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUPODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA STOMATOLOGICZNEGO GWARANCJĄ PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA


Projekt "Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego gwarancją przyszłego zatrudnienia" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - Priorytet IX , Działanie 9.2, POKL. Projekt skierowany jest do 184 uczniów Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie. Uczniowie mogą skorzystać z trzech form wsparcia: szkoleń, poradnictwa i staży.
Projekt trwał od 1.11.2013 r. do 30.06.2015 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUDROGA DO PRACY


Projekt „Droga do pracy” realizowany jest w ramach PO KL (Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Biuro projektu znajduje się w Białymstoku. Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych (35 K i 25 M) w wieku aktywności zawodowej (tj. 18-64 lata), zamieszkałych na terenie gmin: Czarna Białostocka, Gródek, Łapy, Suraż, Wasilków, Zabłudów, Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Miasto Hajnówka, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2013r. do 28.02.2015r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUTRANSGRANICZNE CENTRUM WSPARCIA RYNKU PRACY


Projekt, w ramach którego udzielamy profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom transgranicznego rynku pracy w ich rozwoju zawodowym. Działania realizujemy na obszarze obejmującym województwo lubelskie i podkarpackie w Polsce, obwód brzeski na Białorusi oraz obwód wołyński i lwowski na Ukrainie. Do końca listopada 2014 roku planujemy zorganizować cykl szkoleń dla nauczycieli, doradców zawodowych oraz dla młodzieży. Wszystko w tematyce aktywnego poszukiwania pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej, rozwijania kompetencji oraz poszukiwania najwłaściwszej ścieżki rozwoju zawodowego. Wydamy grę online ułatwiające młodzieży z Polski i Ukrainy orientację zawodową. Dla studentów i młodych absolwentów wydamy broszurę zawierającą najważniejsze informacje w pigułce jak skutecznie znaleźć pracę, a dla studentów z Białorusi i Ukrainy przewodnik multimedialny ABC studiowania i pracy w Polsce. Stworzymy scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół zawodowych w temacie: organizacja pracy zespołu i kompetencje społeczne. Łącznie w działaniach projektu weźmie udział 830 osób z trzech państw.

Projekt był zrealizowany przez Zachodnioukraińskie Centrum Zasobów ze Lwowa, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki z Rzeszowa, Fundację Q z Lublina, Szkołę gminną z Czerwonogradu k/Lwowa oraz Centrum Karier Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku. Za zarządzanie projektem odpowiada nasza Fundacja.NOWE MOŻLIWOŚCI


Projekt ,,Nowe Możliwości” zrealizowany był w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt zrealizowany był na terenie powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego. Biuro projektu znajduje się w Nowym Sączu. Projekt skierowany był do 80 osób (46K,34M) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Celem projektu był podniesienie aktywności zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnoprawnych pozostających bez zatrudnienia.
Projekt zrealizowany był w terminie 01.10.2013 do 31.12.2014 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUWEEKENDOWA EDUKACJA


Projekt „Weekendowa edukacja” zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt zrealizowany był na terenie 6 powiatów woj. podkarpackiego: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, strzyżowskiego. Biuro projektu znajduje się w Brzozowie. Projekt skierowany był do 240 osób (120 K i 120 M), Pracodawców i Pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób samozatrudnionych, prowadzących działalność w branżach: handel lub usługi finansowe. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników usług finansowych i handlowych z powiatów woj. podkarpackiego.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.09.2013 do 31.10.2014

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUAKADEMIA SPRZEDAŻY


Projekt Akademia sprzedaży zrealizowany był w ramach PO KL (Działanie 7.4) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Biuro projektu znajduje się Lublinie. Projekt skierowany był do 84os.(42K i 42M) niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatów województwa lubelskiego: lubartowskiego, lubelskiego, m. Lublin , łęczyńskiego, świdnickiego. Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej wśród 84 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatów województwa lubelskiego: lubartowskiego, lubelskiego, m. Lublin , łęczyńskiego, świdnickiego.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUAKTYWNI


Projekt Aktywni zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 50 – 64 lata: nieposiadających zatrudnienia (w tym zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędach pracy), zamieszkujących na terenie powiatów województwa lubelskiego: chełmskiego, opolskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, włodawskiego. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej wśród 90 uczestników projektu do V 2014 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUSTART DO BIZNESU


Projekt „Start do biznesu” zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim urzędem pracy w Lublinie. Projekt zrealizowany był na terenie woj. lubelskiego w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim. Biuro projektu mieści się w Lublinie.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.05.2012 do 31.12.2014

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUCZAS NA AKTYWNOŚĆ


Projekt „Czas na aktywność” zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy, na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt zrealizowany był na terenie 5 powiatów woj. świętokrzyskiego: miasta Kielce, kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego i skarżyskiego. Biuro projektu znajduje się w Kielcach. Projekt skierowany był do 60 osób z lekką (III grupa) i umiarkowaną (II grupa) niepełnosprawnością w wieku 45-54 l. z terenu powiatów miasta Kielce, kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego i skarżyskiego. Wsparciem zostanie objętych 34 kobiety i 26 mężczyzn,. Projekt kierujemy do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.11.2012 do 31.01.2014

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTURÓWNE SZANSE


Projekt „Równe Szanse” zrealizowany był w ramach PO KL (7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy) na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt skierowany był do 60 osób niepełnosprawnych, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne i dodatkowo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności II stopnia (umiarkowany stopień niepełnosprawności) lub III (lekki stopień niepełnosprawności), zamieszkują w powiatach: miasto Kielce, kieleckim, starachowickim, koneckim, skarżyskim oraz posiadają wykształcenie: nieukończone podstawowe, podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe. Celem projektu był wzrost poziomu aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.11.2012 r. do 31.01.2014r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUWYJŚĆ Z CIENIA


Projekt „Wyjść z Cienia” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Biuro projektu znajduje się w Białymstoku. Projekt skierowany był do 60 osób bezrobotnych (27 K i 33 M) w wieku aktywności zawodowej (tj. 18-64 lata), zamieszkałych na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Zawady, Janów, Korycin, Szudziałowo, Sidra, Nowy Dwór, Kuźnica, Suchowola. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie w/w gmin powiatu białostockiego i sokólskiego Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny!
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.10.2012r. do 30.09.2014r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUSZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH – II EDYCJA


Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.1) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt skierowany był do 60 osób (40K i 20M) niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych – zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez diagnozę ich predyspozycji zawodowych, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne ich doskonalenie podczas 6-miesięcznych staży zawodowych u pracodawców.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.03.2012 r. do 28.02.2014 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUKOMPETENTNI


Projekt „Kompetentni” zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie: 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. Projekt zrealizowany był na terenie woj. świętokrzyskiego. Biuro projektu znajduje się w Kielcach.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.01.2013 do 30.04.2014

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUAKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI


Projekt „Akademia umiejętności” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 9.4) na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Biuro projektu znajduje się Warszawie. Celem projektu był podniesienie kompetencji 20 nauczycieli kształcenia zawodowego z przedmiotów medycznych z województwa mazowieckiego adekwatnie do potrzeb uczniów i wymagań rynku pracy.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.11.2013 r. do 30.04.2014r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUAKADEMIA LOGISTYKI


Projekt zzrealizowany w ramach PO KL (Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Projekt skierowany był do 80 os.–14 kobiet i 66 mężczyzn, pracowników i kadry zarządzającej 2 średnich i 1 małego przedsiębiorstwa z siedzibą w Lublinie: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service S.A.(45 osób), DOMO-SYSTEM (14 osób),Fabryka Okien i Drzwi BAS sp. z o.o. (21 osób). Celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 80 osób - pracowników w/w przedsiębiorstw do potrzeb nowoczesnej regionalnej gospodarki.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.11.2012 r. do 28.02.2014r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUCZAS NA AKTYWNOŚĆ


Projekt „Czas na aktywność” zrealizowany w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Projekt skierowany był do 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego (40 K i 20 M) w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata). Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. podlaskiego, jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny!
Projekt zrealizowany został w terminie od 01.09.2011r. do 31.08.2013r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUENERGOOSZCZĘDNE BUDOWANIE


Projekt „Energooszczędne Budowanie” zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt zrealizowany był na terenie woj. podlaskiego. Biuro projektu znajduje się w Białymstoku. Projekt skierowany był do 80 osób dorosłych, w tym min. 10 kobiet i 70 mężczyzn, przedsiębiorców i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży budowlanej (wg. PKD2007), posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie województwa podlaskiego. Wsparciem zostanie objętych łącznie 20 przedsiębiorców w tym 15 mikro przedsiębiorstw oraz 5 małych przedsiębiorstw.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.09.2012 r. do 31.07.2013 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUNOWA ROLA


Projekt „Nowa Rola” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Projekt skierowany był do 80 rolników i domowników (osoby zarebyłrowane w KRUS) wykonujących działalność rolniczą, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców, które zamierzają odejść z rolnictwa i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Celem projektu był zapewnienie wsparcia w procesie przekwalifikowania uczestników projektu w kierunku zawodów niezwiązanych z rolnictwem oraz adaptacja do wymogów lokalnego rynku pracy.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.09.2012 r. do 31.07.2013 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTURAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ - II EDYCJA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE


Projekt "RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej – II EDYCJA " zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.2) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Projekt był skierowany do 80 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 18 pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Celem projektu był podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej uczestników i uczestniczek projektu.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.08.2011 r. do 31.12.2012 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUMY PLACEMENT - ALTERNATYWY SĄ WŚRÓD NAS!


Projekt "MY PLACEMENT – Alternatywy są wśród nas!" zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 8.1.2) na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt był skierowany do 80 osób (40 K i 40 M) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w branżach: budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (sekcje wg PKD: F, H, J, K oraz C, G, O), będących bez zatrudnienia nie dłużej niż 6 m-cy, z obszaru subregionu radomskiego (m.Radom, powiaty: radomski, zwoleński, szydłowiecki, przysuski, lipski, kozienicki, białobrzeski). Celem projektu był złagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia w subregionie radomskim poprzez wyposażenie 80 osób (w tym 40K i 40M) w narzędzia sprzyjające powrotowi na rynek pracy.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.12.2011r. do 28.02.2013r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUNOWOCZESNE KADRY - NOWOCZESNA SZKOŁA


Projekt Nowoczesne Kadry - Nowoczesna Szkoła zrealizowany był w ramach PO KL (Działanie 9.4.Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty ) na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Biuro projektu znajduje się w Radomiu. Projekt skierowany był do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych na poziomie gimnazjalnym z terenu m. Radom oraz powiatów radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego, białobrzeskiego. Celem projektu był podniesienie kompetencji 80 nauczycieli szkół gimnazjalnych do nauczania w zmieniających się warunkach oświatowych, z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i nowoczesnych technik informatycznych.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUE-PROFESJONALISTA – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH


Projekt "E-profesjonalista – rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach" zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 8.1.1) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Projekt był skierowany do 122 osób dorosłych (68 kobiet i 54 mężczyzn), pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem projektu był podniesienie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych przez pracowników przedsiębiorstw.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.11.2011r. do 31.10.2012r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUN@UCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI


Projekt „N@uczyciel przyszłości” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 9.4) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Biuro projektu znajduje się w Łodzi. Projekt skierowany był do 60 nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu województwa łódzkiego (w tym 50% odpowiadających za kształcenie zawodowe w kierunkach: mechatronika, sektor AGD, przemysł tekstylny, odzieżowy, ceramiczny, wdrażanie i instalacja technologii ograniczających emisję CO2, branże związane z Budownictwem Naturalnym). Celem projektu był podniesienie ich kwalifikacji w zakresie kształcenia na odległość.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.09.2011r. do 31.07.2012r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUNOWE PERSPEKTYWY


Projekt „Nowe perspektywy” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 8.1.2) na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt zrealizowany był na terenie woj. mazowieckiego (powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, lipski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski). Biuro projektu znajduje się w Radomiu. Projekt skierowany był do 80 rolników i domowników – osób, które z własnej inicjatywy chcą zmienić kwalifikacje zawodowe i podjąć zatrudnienie w nowym zawodzie. Celem projektu był podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych oraz zwiększenie szans na rynku pracy uczestników i uczestniczek projektu.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTURAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


Projekt „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.2) na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt zrealizowany był na terenie woj. mazowieckiego (powiaty: radomski, przysuski i szydłowiecki). Biuro projektu znajduje się w Radomiu. Projekt skierowany był do 100 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 60 pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej. Celem projektu był podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej uczestników i uczestniczek projektu
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.01.2011 r. do 31.05.2012 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUCZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Projekt „Czas na przedsiębiorczość” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.2) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt skierowany był do osób fizycznych (pracujących, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego i zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Celem projektu był rozwój i podniesienie poziomu przedsiębiorczości 75 osób z terenu województwa lubelskiego poprzez wspieranie rozwiązań i inicjatyw sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.11.2010r. do 29.02.2012r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUWRACAM DO PRACY!


Projekt Wracam do pracy! zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Biuro projektu znajduje się Kielcach. Projekt skierowany był do 90 kobiet, które nie posiadają zatrudnienia(w tym zarejestrowane w urzędach pracy i niezarejestrowane), zgłaszające chęć podjęcia pracy, mieszkające na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem projektu był podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia uczestniczek projektu. Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny!
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.09.2010 r. do 31.01.2012 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTURAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE


Projekt „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.2) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Biuro projektu znajduje się w Kielcach. Projekt skierowany był do 120 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 72 pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej, mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem projektu był podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej uczestników i uczestniczek projektu
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.08.2010 r. do 31.12.2011 r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUPRACUJĄCY ABSOLWENT


Projekt „Pracujący absolwent” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt skierowany był do 90 osób w wieku 18-25 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego. Celem projektu był podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych uczestniczek/ków projektu oraz wzrost ich poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.09.2010r. do 31.08.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUOTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA


Projekt „OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Biuro projektu znajduje się w Ostrołęce. Projekt skierowany był do 80 kobiet, które nie posiadają zatrudnienia, zgłaszających chęć podjęcia pracy, mieszkających w Ostrołęce i na terenie powiatu ostrołęckiego. Celem projektu był podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia uczestniczek projektu.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.08.2010r. do 31.07.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUZMIANA ROLI – SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA


Projekt „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 8.1.2) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt skierowany był do 80 rolników i domowników (osoby zarejestrowane w KRUS) wykonujących działalność rolniczą, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców, które zamierzają odejść z rolnictwa i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Celem projektu był zapewnienie wsparcia w procesie przekwalifikowania uczestników projektu w kierunku zawodów niezwiązanych z rolnictwem oraz adaptacja do wymogów lokalnego rynku pracy.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.09.2010r. do 30.06.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUKARIERA MŁODYCH W TWOICH RĘKACH


Projekt „Kariera młodych w Twoich rękach” zrealizowany był w ramach PO KL (działanie 9.4). na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt skierowany był do 144 nauczycieli, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych bądź osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego lub profilaktyki zatrudnionych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Celem projektu był podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego w zakresie działań profilaktycznych i doradztwa zawodowego oraz związanych z wykorzystaniem i zastosowaniem ICT w nauczaniu.
Projekt zrealizowany był w terminie od 1.08.2010r. do 31.05.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUSUKCES ZALEŻY OD CIEBIE!


Aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego. Projekt „Sukces zależy od Ciebie! Aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Biuro projektu znajduje się w Brzozowie. Projekt skierowany był do 60 osób, kobiet i mężczyzn, po 45 roku życia, nieposiadających zatrudnienia, zamieszkujących na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego. Celem projektu był powrót na rynek pracy osób poszukujących zatrudnienia i znajdujących się w niekorzystnym położeniu, poprzez aktywizację i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.07.2010r.do 30.06.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUTRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


Projekt zrealizowany był dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt składa się z cyklu warsztatów, w których udział wezmą doradcy zawodowi z Polski, Ukrainy i Białorusi (po 15 osób z każdego kraju). Warsztaty odbędą się w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUTENDENCJE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW I POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI PRZEZ POLSKĘI UKRAINĘ EURO 2012 - DIAGNOZA I PROGNOZA


Projekt „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 8.1.2) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Celem projektu był pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w woj. lubelskim, adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji Euro 2012.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.06.2009r. do 31.05.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUWRACAM DO PRACY!


Projekt „Wracam do pracy! zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Projekt skierowany był do 80 kobiet, które nie posiadają zatrudnienia(w tym zarejestrowane w urzędach pracy i niezarejestrowane), zgłaszające chęć podjęcia pracy, mieszkające na terenie powiatów: m. Płock, płockiego, sierpeckiego. Celem projektu był podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia uczestniczek projektu.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.03.2010r. do 30.04.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUPRACUJĄCY 45+


Projekt „Pracujący 45+” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Biuro projektu znajduje się w Radomiu. Projekt skierowany był do 60 niepracujących kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących w Radomiu i powiecie radomskim, w szczególności do osób mieszkających na obrzeżach powiatu radomskiego oraz długotrwałle bezrobotnych. Celem projektu był zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, diagnozę predyspozycji zawodowych, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTURAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE


Projekt "RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.2) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Projekt był skierowany do 150 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 120 pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Celem projektu był podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej uczestników i uczestniczek projektu.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.12.2009r. do 30.04.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUSZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.1.) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt skierowany był do 60 osób niepełnosprawnych (w tym co najmniej 55 % kobiet). Celem projektu był zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w wieku powyżej 45 lat jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.02.2010r. do 31.01.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUINFORMACJA - EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ


Projekt Informacja-edukacja-lepsza przyszłość zrealizowany był w ramach PO KL (Działanie 9.3) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Projekt skierowany był do osób w wieku 25-64 lata (oraz osób nie uczących się w wieku 18-24 lata) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego. Celem projektu był wzrost aktywności osób dorosłych w zakresie poszukiwania informacji i podejmowania decyzji o podjęciu kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
Projekt zrealizowany był w terminie od 1.02.2010r. do 31.10.2011r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUCZAS NA KOBIETY


Projekt „Czas na kobiety” zrealizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Biuro projektu znajduje się w Radomiu. Projekt skierowany był do 80 niepracujących kobiet z terenu woj. mazowieckiego, w szczególności powracających na rynek pracy po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem, do samotnych matek, kobiet z obszarów wiejskich, mieszkających na terenach oddalonych od miasta oraz długotrwałle bezrobotnych. Celem projektu był zwiększenie szans kobiet na rynku pracy poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po nim, diagnozę predyspozycji, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.
Projekt zrealizowany był w terminie od 01.10.2009r. do 30.11.2010r.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUPRACUJĄCY ABSOLWENT


Celem głównym projektu był podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, jak również zwiększenie ich aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu przewidziane są : warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych, wsparcie doradcze – indywidualne (2 spotkania z doradcą zawodowym), warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości, szkolenia zawodowe ( administracyjno – biurowe, księgowe, marketingowe, grafika komputerowa i tworzenie stron www, zarządzanie projektami europejskimi) oraz 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Udział w projekcie był bezpłatny.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUPRACUJĄCA MAMA


Celem głównym projektu była pomoc kobietom pozostającym bez zatrudnienia ze względu na wychowywanie dzieci w powrocie na rynek pracy, poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, diagnozę predyspozycji w celu określenia kierunku dalszego kształcenia, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych. Adresatkami projektu były kobiety, które z powodu wychowywania dzieci przerwały lub nie podjęły pracy, nadal nie posiadają zatrudnienia, zgłaszają chęć podjęcia pracy, niezarejestrowane w PUP ani KRUS, posiadające min. jedno dziecko. Projekt adresowany do kobiet zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUSZKOŁA NA RYNKU PRACY (2006-2008)


Celem konkursu był wyłonienie najlepszych pomysłów na programy rozwojowe publicznych gimnazjów i szkół zawodowych, a następnie opracowanie wspólnego partnerskiego projektu na konkurs w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na konkurs wpłynęło 20 prac. Autorom nagrodzonych pomysłów, które przyjęliśmy do wspólnego opracowania projektu serdecznie gratulujemy. Ufamy, iż uda nam się razem napisać i złożyć dobry projekt, który podniesie jakość nauczania w Państwa placówkach i pomoże uczniom lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy lub wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUTRANSGRANICZNE CENTRUM WSPARCIA RYNKU PRACY (2007-2008)


Wspólnie z naukowcami Uniwersytetu warszawskiego przeprowadziliśmy obszerne badania naukowe dotyczące migracji w województwie lubelskim. Obejęliśmy wsparciem imigrantów pomagając im znaleźć zatrudnienie w zakresie problemów związanych z migracjami zarobkowymi.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUTWOJA KARIERA W TWOICH RĘKACH


(1 sierpnia - 31 grudnia 2008) Projekt adresowany był do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Niemcach k. Lublina. 91 uczniów z ostatnich klas technikum informatycznego, technikum architektury krajobrazu, technikum agrobiznesu i liceum profilowanego wzięło udział w dwudniowych warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego. Mieli oni okazję do ćwiczenia autoprezentacji, poznania mocnych i słabych stron, zapoznania się z trendami na rynku pracy oraz kształtowania postawy przedsiębiorczości Kolejnym etapem projektu był udział 22 uczniów w kursie zawodowym "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie" ...

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTURÓWNE SZANSE W PRACY (2007)


Poprzez konkurs i kampanię medialną wypromowaliśmy firmy Lubelszczyzny, które prowadzą politykę przyjazną pracownikom. W społeczeństwie będziemy wzmacnialiśmy świadomość zapewnienia równych szans osobom zagrożonym dyskryminacją na rynku pracy. Przeprowadziliśmy badania naukowe diagnozujące główne problemy w tym zakresie.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUW STRONĘ POLSKIEGO MODELU GOSPODARKI SPOŁECZNEJ – BUDUJEMY NOWYM LISKÓW (2006–2008)


Szkolimy bezrobotne kobiety z terenów wiejskich w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Tworzymy przedsiębiorstwo społeczne w Nasutowie koło Lublina.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUAKTYWIZACJA, SPECJALIZACJA, PRAKTYKA PROMOCJA ZATRUDNIENIA KOBIET (2006-2008)


Udzielamy wsparcia bezrobotnym kobietom w znalezieniu zatrudnienia. Oferujemy profesjonalną pomoc doradcy zawodowego, szkolenia aktywizujące i przygotowujące do poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe w czterech specjalnościach oraz płatne staże zawodowe. Pracodawcom pomagamy zanleźć dobrego pracownika i refundujemy koszty zatrudnienia przez pierwsze 3 miesiące.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUBADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH


Od lutego 2005 do grudnia 2006 roku realizowaliśmy projekt "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" w ramach ZPORR, działanie 2.1. Celem projektu było stworzenie spójnego obrazu rynku pracy, tak by móc efektywnie dostosowywać działania instytucji rynku pracy - urzędów, władz, organizacji pozarządowych do potrzeb pracodawców, pracowników oraz absolwentów różnego typu szkół. Efekty projektu mają przyczynić się do przygotowywania programów szkoleniowych, doradczych dla osób poszukujących pracy i chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a także być pomocą przy diagnozowaniu potrzeb lokalnych rynków pracy w procesie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTUMERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE WSPARCIE INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ LOKALNEGO RYNKU PRACY W LUBLINIE


W latach 2004 i 2005 /jeszcze jako Centrum Edukacji Społecznej/ zrealizowaliśmy projekt "Merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy w Lublinie" finansowany ze środków funduszu PHARE 2002 administrowanego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt przyczynił się do wzmocnienia powołanego wcześniej Lokalnego Forum na Rzecz Zatrudnienia (www.lubelskieforum.org). Zrealizowano również obszerne badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, bezrobotnych i pracodawców, na podstawie których sporządzono raport „Przekonania uczestników lokalnego rynku pracy w Lublinie: młodzież, bezrobotni, pracodawcy”. Opracowano również Katalog instytucji rynku pracy miasta Lublina, w którym można znaleźć opis wielu instytucji świadczących różnorodną pomoc na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy.

Archiwalne projekty ofertowe dostępne pod adresem:
http://www.irp-fundacja.pl/projekty/projekty2.php

IRP

POLECAMY


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


OEWS