INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PROFESJONALNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE !

1.SZKOLENIE Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM – ERP (LOGISTYKA, FINANSE, PRODUKCJA, KSIĘGOWOŚĆ I INNE)
Zapoznaj się z programem szkolenia - PDF
2.SZKOLENIE Z INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (Np.SCRUM)
Zapoznaj się z programem szkolenia - PDF


TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU


Z dniem 1 sierpnia 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Akademia Kwalifikacji ICT”

Rekrutacja prowadzona jest do 28.02.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w witrynie projektu, w zakładce: Do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.


ZAPRASZAMY!!!


powiekszenie

ICT: Information and Communication Technologies
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)– wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.


OPIS PROJEKTU


Projekt „AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do osób dorosłych - kobiet i mężczyzn spełniających łącznie 5 warunków:

 1. Osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć dokształcania, uzupełnienia kwalifikacji lub ich potwierdzenia.
 2. Zamieszkujący na terenie województwa mazowieckiego w powiatach:
  • ciechanowskim (wraz z miastem Ciechanów),
  • ostrołęckim
  • płockim
  • radomskim
  • siedleckim
 3. Osoby powyżej 18 roku życia (w dniu rozpoczęcia projektu ukończone 18 lat).
 4. Z wykształceniem minimum średnim.
 5. Osoby z wiedzą z zakresu obsługi komputera - znajomość obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym. Weryfikacja na podstawie testu wiedzy.
CEL

Celem projektu jest zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Planowane efekty

Głównym efektem projektu będzie przeszkolenie 100 osób z województwa mazowieckiego, które dzięki nabytej wiedzy (potwierdzonej zaświadczeniem o udziale w szkoleniu i/lub certyfikatem) zwiększą swoje szanse na rynku pracy.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

ZAPEWNIAMY

wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.


Projekt realizowany jest w terminie
od 01.08.2016r. do 31.07.2017r.
Projekt „AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT”

współfinasowany przez UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Wartość projektu: 708 750 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 567 000 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

www.europa.eu www.efs.gov.pl