INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJi DO PROJEKTUKryteria uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem spełniania kryteriów kwalifikowalności (pozwalającym stwierdzić, że dana osoba spełnia warunki uczestnictwa) oraz Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Procedura rekrutacji

Rekrutacja obejmuje następujące etapy:

 1. Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście) – dostępne w zakładce DO POBRANIA
 2. Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowych (przedstawione poniżej).
 3. Sporządzenie protokołów z rekrutacji

Wymagania formalne:

 1. Osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć dokształcania, uzupełnienia kwalifikacji lub ich potwierdzenia.
 2. Wiek powyżej 18 roku życia (w dniu rozpoczęcie projektu ukończone 18 lat).
 3. Osoby zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego w powiatach:
  • ciechanowskim (wraz z miastem Ciechanów),
  • ostrołęckim
  • płockim
  • radomskim
  • siedleckim

Wymagania dodatkowe

Po spełnieniu wymogów formalnych osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie będą przyjmowane w zależności od pozycji na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kryteriów dodatkowych, przyjmując że osoba spełniająca każde z poniższych kryteriów otrzymuje 1 pkt:

 • Osoby mieszkające na terenach wiejskich – 1 pkt., przyznane w kolejności zgłoszeń dla 50 pierwszych osób deklarujących zamieszkanie na terenach wiejskich, w tym 25 kobiet
 • Osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo - 1 pkt, przyznane w kolejności zgłoszeń dla 40 pierwszych osób deklarujących status bezrobotny/nieaktywny zawodowo
 • Osoby niepełnosprawne – 1 pkt, przyznane w kolejności zgłoszeń dla 5 pierwszych osób niepełnosprawnych

Sporządzenie protokołów z rekrutacji – zakwalifikowanie uczestników projektu.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 10 grup po 10 osób (tym 50 kobiet). Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji. Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


Projekt „AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT”

współfinasowany przez UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Wartość projektu: 708 750 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 567 000 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

www.europa.eu www.efs.gov.pl