INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJi DO PROJEKTURekrutacja odbywa się od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016r. i obejmuje następujące etapy:

  • Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).
  • Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowych (I ETAP SELEKCJI)
  • Diagnoza potrzeb szkoleniowych: określenie poziomu bazowego stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności językowych pod kątem utworzenia grup szkoleniowych o określonym poziomie (A1 i A2) -II ETAP SELEKCJI (Przygotowania oraz sprawdzenia testów dokonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami).
  • Sporządzenie protokołów z rekrutacji.
  • Postępowanie rekrutacyjne (Komisja Rekrutacyjna)


W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 12 grup po 12 osób.

  • Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.
  • Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową.
  • W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


Projekt "Kompetentni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.


Wartość projektu wynosi 502 243,20 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 426 906,72 zł.

www.europa.eu www.efs.gov.pl