INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTUWsparcie kierowane jest do 60 kobiet powyżej 29 r.ż, w tym zarówno bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy), mieszkających na terenie powiatów województwa świętokrzyskiego: kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, skarżyskiego, starachowickiego i ostrowieckiego.


Uwaga:

w przypadku osób bezrobotnych wsparcie będzie kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy.


W szczególności zapraszamy :

  • kobiety niepełnosprawne
  • kobiety odchodzące z rolnictwa
  • preferencyjnie traktowane będą kobiety zamieszkujące tereny wiejskie

W Projekcie nie mogą uczestniczyć:

  1. osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej
  2. osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 10.2.1, na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  3. soby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,
  4. osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych,
  5. osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa,
  6. osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowym otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomoc.

Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w art. ust. 2 lit. c id ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.


Projekt "Start do biznesu"

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 2444 712,00, w tym wkład Unii Europejskiej 1 058 005,20.

www.europa.eu www.efs.gov.pl