INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


REKRUTACJA DO PROJEKTU
I ETAP

Złożenie podpisanego przez kandydatkę Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.


II ETAP

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami pod względem spełniania kryteriów formalnych:


III ETAP

Ocena merytoryczna zawartości Formularza Zgłoszeniowego w następujących obszarach

  • realność i trwałość przedsięwzięcia
  • konkurencyjność
  • innowacyjność
  • plan finansowy
  • doświadczenie kandydatki

IV ETAP

Indywidualne spotkania rekrutacyjne z doradcą zawodowym – psychologiem.

Spotkanie będzie mieć na celu weryfikację predyspozycji kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej


V ETAP

Po zakończeniu spotkań rekrutacyjnych z doradcą  zawodowym, Komisja Rekrutacyjna opracowuje ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową i listę osób niezakwalifikowanych.

Wszystkie  kandydatki zostaną pisemnie poinformowane o wynikach postępowania rekrutacyjnego.


Projekt "Start do biznesu"

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 2444 712,00, w tym wkład Unii Europejskiej 1 058 005,20.

www.europa.eu www.efs.gov.pl