INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTUProjekt skierowany jest do 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) niepełnosprawnych spełniających łącznie następujące warunki:

  • osoby pozostające bez zatrudnienia , zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w przypadku osób bezrobotnych wsparciem mogą być objęte wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • osoby niepełnosprawne ,w tym zaburzeniami psychicznymi; z wyłączeniem os niewidomych i niesłyszących, z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS;
  • osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym;
  • osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego (wg KC), w tym mieszkańcy gminy miejskiej: miasto Chełm i gminy wiejskiej: Chełm (min. 10 osób w tym 100% ON),
  • osoby niepełnosprawne z wykształceniem minimum ponadgimnazjalnym.

Projekt "Aktywni i pełnosprawni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 11.1 – Aktywne włączenie,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


Wartość projektu wynosi 947 370,00 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 805 264,50 zł

www.europa.eu www.efs.gov.pl