INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTUI Diagnoza potrzeb i INDYWIUDALNY PLAN DZIAŁANIA

(spotkania z doradcą zawodowym) 3 spotkania * 2 godziny


II Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej

8 dni * 6 godzin


III Warsztaty aktywizacji zawodowej

4 dni * 6 godzin


IV Indywidualne wsparcie psychologiczne

4 spotkania * 2 godziny


V Szkolenia zawodowe realizowane w formie bonów szkoleniowych

Bony będą przyznawane na szkolenia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zawodach określonych jako deficytowe w województwie lubelskim.
Kryteria doboru szkoleń: predyspozycje i potrzeby zawodowe uczestników określone w IPD Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu, które będzie "skrojone na miarę".


VI Staże zawodowe


VII Indywidualne pośrednictwo pracy


Projekt "Aktywni i pełnosprawni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 11.1 – Aktywne włączenie,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


Wartość projektu wynosi 947 370,00 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 805 264,50 zł

www.europa.eu www.efs.gov.pl